ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:09
ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝައިޚް ނަވާފް އަލްއަހުމަދު އަލްޖާބިރު އައްސަބާހް
ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝައިޚް ނަވާފް އަލްއަހުމަދު އަލްޖާބިރު އައްސަބާހް
އަލްޖަޒީރާ
ކުވައިތުގެ އަމީރުގެ އާލާސްކަންފުޅު
ކުވައިތުގެ އަމީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
 
އަމީރުގެ އާލާސްކަންފުޅާ ގުޅިގެން ކުވައިތުގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރަކު އަމީރުގެ ޑެޕިއުޓީއާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވޭ

ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝައިޚް ނަވާފް އަލްއަހުމަދު އަލްޖާބިރު އައްސަބާހަށް ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކުއްލި އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއެވެ.

ކޫނާ ނޫސްއެޖެންސީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާގޮތުގައި އަމީރުގެ ހާލުކޮޅު ސްޓޭބަލްއެވެ. ކުވޭތުގެ އިސް އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ނިއުސް އެޖެންސީ ބުނެފައިވަނީ، އަމީރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ ކުއްލި ފަރުވާއަށާއި، ހަދަންޖެހޭ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.  

ރިޕޯޓުގައި، އަމީރަށް ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝައިޚް ނަވާފް ހައްދަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި މެޑިކަލް ޗެކަޕްތަކާއި، އެހެންވެސް ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އެތައް ފަހަރަކު އޭނާގެ ޑެޕިއުޓީއާ ހަވާލުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންވެސް މެޑިކަލް ޗެކަޕްތަކެއް ހައްދަވާފައި ވެއެވެ.

ޝައިޚް ނަވާފް ކުވައިތުގެ އަމީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. އެއީ ކުރިން ހުންނެވި އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު ޝައިޚް ސަބާހް އަލްއަހުމަދު އަލްޖާބިރު އައްސަބާހް، އުމުރު ފުޅުން 91 އަހަރުގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަމީރުކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ޝައިޚް ނަވާފް ވަނީ ސަރުކާރުމަތީ އެތައް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް