ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:00
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
 
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ރޯދަމަހަށްފަހު ބާއްވަން އީސީއަށް ހުށަހެޅުމަށް، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިޚާބު ބާއްވާނަމަ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނީ ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު އެދިވަޑައިގަތީ، މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ނިންމަވައިދެއްވުމަށެވެ.

Advertisement

ފުއާދު ވިދާޅުވީ، މީޑިއާގައި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ، ރޯދަ މަހުގެ ފަހުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތަކުގައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ. ފުއާދު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރާނަމަ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަދި ދުވަހެއް ކަނޑަނާޅާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނުންފުޅު ހުރީ އިންތިޚާބު އަވަސްކުރުމަށް ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަނީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިއަށް. ރޯދަމަހުގެ ފަހަށް އިންތިޚާބު ބާއްވާނަމަ، ރޯދަމަހު ބޮޑު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް ރޯދަމަހުގެ ކުރިން ބާއްވާނަމަ ބޮޑު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ޝައުބާން މަހު. ހަގީގަތުގަ އެކަމެއް ކުރާ ބަޔަކަށް އެކަމުގަ ހުންނަ ދަތިތައް އެނގޭނީ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ފުއާދު ތައުފީގު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ރޯދަމަހަށްފަހު ބާއްވަން އީސީއަށް ހުށަހެޅުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 26 ނޮވެންބަރު 2023 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު މި ކަންބޮޑުވުންތައް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ލަފައަށް އިހުތިރާމުކުރައްވާ ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާއެކު ކޮމިޝަނުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި