ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:57
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ޙައްޤުގައި އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރު
 
ދަފްތަރުން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ލިބެން ހުންނާނެ
 
ދަފްތަރު ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އިފްތިތާޙްކުރީ ޕީޖީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު
 
https://offenders.mv/ އިން ޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ދަފްތަރު ބަލާލެވޭނެ

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން މުހިންމުކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް (ސީ.އެފް.ޕީ.އެސް) އިން އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްުޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ މި މަސައްކަތުގެ މުހިންމު ކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ދަފްތަރުގެ މަސައްކަތަކީ އެފަދަ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހަަމައެކަނި ފެށުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީ.ޖީ އޮފީހާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ދަފްތަރު، ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވިގެންދިޔުމަކީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތައި މި ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މިފަދަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ޙައްޤުގައިވެސް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަފްތަރު ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕީ.ޖީ އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއިއެކުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޕީ.ޖީ އަލްއުސްތާޛް ހުސައިން ޝަމީމް އަދި ޕީ.ޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީ.ޖީ އަލްއުސްތާޛް ހުސައިން ޝަމީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ދަފްތަރުގެ މަސައްކަތަކީ އަދި ފެށުމެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ދަފްތަރު ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކަމާގުޅުން ހުރި ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކަކުން އެއްގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތުތައް ޝާޢިއުކުރެވިގެންދިއުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވާނެ ކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

https://offenders.mv/އިން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ބަލާލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް