raajjemv logo
ތުރުކީ
ތުރުކީގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ކަމްހުރިޔަތް" ގެ 17 މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޝަރީއާތް ކުރަނީ
 
ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ޖަމާއަތްތަކުން ބުނާ ގޮތުން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ނޫސްވެރިން މިހާރު ޖަލު ބަންދުގައި އެބަތިބި
 
ތުރުކީ އަކީ މިވަގުުތު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ނޫސްވެރިން ޖަލުބަންދުގައި ތިބި ގައުމު
އަހުމަދު އަނޫޝު
2,639
ކ. މާލެ |
24 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 12:20
މިދިޔަ އަހަރު ވެރިރަށް އިސްތަންބުލްގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތުރުކީގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ކަމްހުރިޔަތް" ގެ 17 މުވައްޒަފަކު ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކުށުގައި ޝަރީއަތް ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

"ކަމްހުރިޔަތް" ގެ 17 މުވައްޒަފަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާ ޝަރީއަތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. މި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 43 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

"ކަމްހުރިޔަތް" ގެ 12 ވަރަށް ނޫސްވެރިންއަކާއި މެނޭޖަރުން ވަނީ މިހާރުވެސް ބަންދުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 10 މީހަކު މިހާރުވެސް ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭތާ ނުވަ މަސްވެއްޖެއެވެ. 

ޖަލު ބަންދުގައި ހުރި "ކަމްހުރިޔަތް" ގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޓާހަން ގަނޭގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެލިފް ގަނޭ ބީބީސާ އަށް ބުނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ގައިގައި އަތްވެސް ޖައްސާ ނުލެވޭ ކަމަށާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ ފޯނުން ކަމަށާއި ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބިއްލޫރިން ހަދާފަ ހުންނަ ފަރުދާއެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، މިކަންކަން މިހެން ހުރުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެލިފް ގަނޭގެ ބައްޕަ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު ގަނޑިއެއްގެ އިރު ލިބެއެވެ.

ތުރުކީއަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ނާކާމިޔާބުވިތާ އެއް އަހަރު ދުވަސްފުުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވަނީ ހާއްސަ ހަަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. އުފާފާޅުކުރަމުން ދިޔަ މީހުން ދިޔައީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކާމިޔާބު ލިބެއްޖެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ނާކާމިޔާބުވި ބަޣާވާތަށް ފަހު ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއި އަދި އެއަށްފަހު އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަަސައްކަތް ކުރާ ގްރޫޕްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ނާކާމިޔާބުވި ބާޣާވާތަަށް ފަހު މީޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފި ކަަމަށެވެ. ނާކާމިޔާބުވި ބަޣާވާތަށް ފަހު 150 މިޑިއާ އައުޓްލެޓް ބަންދުކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
24 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 13:53
ތުރުކިޝް ފޭން
ތުރުކީ ބަހުގައި ސީ އަކުރަކީ ޖޭ އަކުރު ވީމާ އެނޫހުގެ އަސްލު ނަމަކަށް ވާނީ ޖުމްހޫރިޔެޓް ކަން މައުލޫމާތަށްޓަކައި ބުނެލަން.