raajjemv logo
ވެނެޒުވޭލާ
ވެނެޒުވޭލާގެ މުޒާހަރާ ބޮޑުވެ މިލިއަނުން މީހުން ނުކުމެއްޖެ
 
މަދުވެގެން ތިން މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު
2,063
ކ. މާލެ |
21 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 14:35
ވެނެޒުވޭލާ ގެ ގިނަ ސިޓީތަކެއްގައި ފުލުހުންނާއި މުޒާހިރީންނާއި ދެމެދު ދަނީ ކުރިމަތިލުން ހިނގަމުން
އޭއެފްޕީ

ވެނެޒުވޭލާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން އެކުލާވާުލުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ކުރާ މަޖީލީހާ ދެކޮޅަށް ވެނެޒުވޭލާގައި މިލިއަނުން މީހުން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ވެނެޒުވޭލާގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެގައުުމުގެ ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ވެނެޒުވޭލާ އިން އާ ގާނޫނު އަސާސީ  އެކުލަވާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ވަނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަަށްވެސް އިންޒާރުކޮށްފައެވެ. ވެނެޒުވޭލާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަމުއެލް މޮންކަޑާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަލައި ބަޔަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަކީ އެގައުމަށް ލިބެގެންވާ ސިޔާސީ މިނިވަންކަމުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ލިބިދޭ ހައްގައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ދާނީ ހިނގަމުން ކަމަށާ އެއީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލަ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  ވަނީ ޖުލައި 30 ގައެވެ.

ވެނެޒުވޭލާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ވެނެޒުވޭލާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި، މުޒާހިރީންނާއި އަދި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މަދުވެގެން ތިން މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 300 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާގައި ވެރިރަށް ކަރާކަސް އާއި އަދި އެހިނިހެން ސިޓީތަކުގައި މުޒާހިރީން ދަނީ މަގުތައް ބޮލޮކްކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ގައުމުގެ 85 އިން ސައްތަ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. 

ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކޮލަމްބިއާ، ފްރާންސް، ސްޕެއިން، އެމެރިކާ އަދި އީޔޫ އިން ވަނީ ވެނެޒުވޭލާގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ. 

މުޒާހަރާ އާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސް މަޑޫރޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މުޒާހަރާގައި ގައުމުގެ މައި ސިނާއަތްތަކުގެ މީހުން ބައިވެރި ނުވާކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް