ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 18:58
ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްވާންސް ވޫންޑް ކެއާގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުން
ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްވާންސް ވޫންޑް ކެއާގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުން
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދުވަސްވީ ފާރުގަނޑުތައް ރަނގަޅުކޮށްދޭ ކްލިނިކެއް ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވައިފި
 
މި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑުލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ
 
މިއީ މި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ރާއްޖޭގެ 5 ވަނަ ހޮސްޕިޓަލް

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްވާންސްޑް ވޫންޑް ކެއަރ ނުވަތަ ދުވަސްވީ ފާރުގަނޑުތައް ރަނގަޅުކޮށްދޭ ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެޑްވާންސް ވޫންޑް ކެއަރ އަކީ ބޭސް އަޅައިގެން ވެސް ރަނގަޅު ނުކުރެވި ހުންނަ ފާރުތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމެވެ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މި ޚިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. މިއީ މި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ރާއްޖޭގެ 5 ވަނަ ހޮސްޕިޓަލެވެ.

މި ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، އެޑްވާންސްޑް ވޫންޑް ކެއަރގެ ޚިދުމަތާއެކު އެ ސަރަހައްދުގައި މި ޚިދުމަތް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން އެ ސަރަހައްދުން މި ޚިދުމަތް ނުލިބޭތީ ގިނަ ބަޔަކު އެ ފަރުވާ ހޯދަން ދާން ޖެހެނީ މާލެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުވެސް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެންމެން ޚިދުމަރތް ހޯދަން ދާ ކަމަށްވާނަމަ ވަރަށް ބޮޑު ކިޔޫއެއް ދެމިގެންދޭ. އެއީވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއް މަގުސަދު، އައިޖީއެމްއެޗަށް އެ ދިމާވާ ލޯޑު ކުޑަ ކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުން އެ ދިމާވާ ދަތިތައް ކުޑަކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ މި ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމަށްފަހު މި ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ޕޭޝަންޓެއް އައިޖީއެމްއެޗަށް ރިފަރ ކުރަން ނުޖެހުން.
ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސަރޖަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ ފާރުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގަވާއިދުން ފަރުވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުންނާއި، ދާންމަތިވެފައިވާ މީހުންނާއި، އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތަކުގައި ފިހޭ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ ގައިގައި އުފެދޭ ފާރުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޑްވާންސްޑް ވޫންޑް ކެއަރ ގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި މިއީ އެފަދަ ފާރުގަނޑުތަކަށް ދެވޭ އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރިން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހަފުތާއަކު އެއް ދުވަހު އޯޕީޑީގެ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި މި ޚިދުމަތް ދޭނެއެވެ. އެގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބަލި މީހާ އެޑްވާންސްޑް ވޫންޑް ކެއަރ ކްލިނިކްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭސް އެޅުމާއި ފޮލޯއަޕް ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި