ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 16:11
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ފަސް ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި
 
ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކާއި އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ފަސް ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނައިވާދޫ، އުލިގަން، އަދި ވާދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ދިއްދުއާއި ނޮޅިވަރަމް އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޯޓެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. ނައިވާދޫ ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ހަތަރު މިލިއަން ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެއްލާރިއެވެ. އުލިގަމު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ހަތަރު މިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަންސާސް އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސްލާރި އެވެ. މީގެއިތުރުން، ވާދު ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ހަތަރު މިލިއަން އަށްލައްކަ އައްޑިހަ ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރިއެވެ. ތިން ދަނޑުގެވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 90 ދުވަހެވެ. އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ފުއާދެވެ. އަދި އޯޓެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޔާފިއު ހަސަނެވެ.

Advertisement

ދިއްދޫ ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގްރީންލައިން މޯލްޑިވްސްއާއެވެ. 45 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ އެއްމިލިއަން ދެލައްކަ ސައުވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ތިންރުފިޔާ ހަލާރިއެވެ. ގްރީންލައިން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ސާލިހެވެ.

44 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ނޮޅިވަރަމް ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބޮޑުތިލަ އިންވެސްޓްމަންޓާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ތިންރުފިޔާ ވިހިލާރިއެވެ. ބޮޑުތިލަ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖަރު އާމިނަތު ޝަކީލާއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދަނީ ރާއްޖެތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ވޮލީކޯޓް ހިމެނޭހެން ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް