ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 23:06
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ސީއީއޯ، ކާރލް ސްޓުމްކަ ވާހަފުޅުދައްކަވަނީ
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ސީއީއޯ، ކާރލް ސްޓުމްކަ ވާހަފުޅުދައްކަވަނީ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ދިވެހިންގެ ބޭންކުގެގޮތުގައި ބީއެމްއެލް ދެމިއޮންނާނެ: ސީއީއޯ
 
އޭޓީއެމްތައް އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރޯލް އިތުރުކޮށް، ޑިޖިޓަލް ސަޕޯޓް ޕްލެޓްފޯމްތައް އިތުރުކުރަމަށް މަސައްކަތްކުރޭ

ދިވެހިން ޚިޔާރުކުރާ ބޭންކުގެގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދެމިއޮންނާނެކަމަށް، ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ކާރލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އޭނާ ވަނީ، ބޭންކުގެ ކުރިމަގުގެ ތަސައްވަރާއި ސްޓްރެޓަޖީގައި އިސްކަންދޭ ތިން އަމާޒުކަމުގައިވާ؛ ކަސްޓަމަރުންނާ އިންސާފުން މުއާމަލާތުކުރުމަށާއި ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަނާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

ކާރލް ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ ދާއިރާއިން އެކުންފުނިން ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދިނަމަވެސް މި ދަތުރު ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށްދާންޖެހޭކަމަށެވެ. ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާނެ ގޮތާއި، ތަނާއި، ވަގުތު ކަސްޓަމަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަގޮތުގައި އޮޓަމޭޓްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މަސައްކަތްކުރަނީ މިހާރު މެނުއަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރޯލް އިތުރުކޮށް، ޑިޖިޓަލް ސަޕޯޓް ޕްލެޓްފޯމްތައް އިތުރުކުރަމަށް ކަމަށް ކާރލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިމެނޭ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ކާރލް ވަނީ؛ އެންވަޔަރަމަންޓަލް، ސޯޝަލް އެންޑް ގަވަރނަންސް (އީއެސްޖީ)ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާނީ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، މިއަހަރު އަލަށް 56 އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މި ހުރިހާ އޭޓީއެމަކީވެސް އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ އޭޓީއެމަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ކާރލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުގެ ކުރިމަގާމެދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކާރލް ވިދާޅުވީ، މި ދާއިރާއަށް ވާދަވެރިން އަންނާނެކަން ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެން އިހުތިޔާރުކުރާ ބޭންކަށްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި ބީއެމްއެލްއަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމާއެކު، އެ ބޭންކުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ މާކެޓްތަކާއި އައު މަގުތައް ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ކާރލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް