ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 18:42
ބިލް ޓައިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ބިލް ޓައިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ސްޓެލްކޯ
ކުނި ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލް އެއްކުރުން
ބިލް ޓައި ކުރުމާއެކު ސްޓެލްކޯއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 125،000 ރުފިޔާ!
 
ވެމްކޯއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ
 
ބިލް ޓައިކުރުމާއެކު 50،000 ގޭބީސީއަށް ޚިދުމަތްދޭނެ
 
ސްޓެލްކޯއިން ކޮންމެ ބިލަކުން 2.50 ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް ނަގާނެ

ވެމްކޯއިން ދޭ ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމާއެކު ސްޓެލްކޯއިން ކޮންމެ ބިލަކުން 2.50 ރުފިޔާ، އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބިލް ޓައިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސްޓެލްކޯއާއި ވެމްކޯއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވެމްކޯގެ ބިލުގެ ޓެރިފް ކަލެކްޓު ކުރެވުމާއެކު އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބިލަށްވާ ފައިސާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިފަދަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެ ބިލަކުން 2.50 ރުފިޔާ، އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ސިރާޖު ވަނީ، މި ބަދަލާއެކު މާލެ ސަރަހައްދުން 50،000 އަށްވުރެ ގިނަ ގޭބީސީން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއާއެކު ވެމްކޯއަށް މަހެެއްގެ މައްޗަށް 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބޭނެއެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯއިން ކޮންމެ ބިލަކަށް ނަގާ 2.50 ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއިން އެކުންފުންޏަށް 125،000 ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެއެވެ.

ވެމްކޯގެ ބިލް ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދިއުމާއެކު ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ގޭބީސީއެއް ވަނީ ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ. މިހާރު ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ 24،000 ގޭބީސީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
29%
0%
14%
0%
0%
57%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސްޓެލްކޯ
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސަދަރން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ، ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި
އަތޮޅުތެރޭގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމްކުރާނެ: ޝާން
އައު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނަކާއެކު ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދާއިރު ކުނި މޫދަށް ނޭޅުން: ޝާން
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން