ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 18:26
ބިލް އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ބިލް އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ސްޓެލްކޯ
ކުނި ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލް އެއްކުރުން
ކުނި ބިލު، ކަރަންޓު ބިލުގެތެރޭގައި ހިމެނުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް ވަނީ ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި
 
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ބިލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައި
 
ސްޓެލްކޯއިން އެންމެ އަވަހަށް ފޮނުވާ ބިލުގައި ކުނި ބިލު ހިމެނޭނެ

ވެމްކޯއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދޭ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ސްޓެލްކޯއިން ފޮނުވާ ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ވެމްކޯއާ ސްޓެލްކޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިިކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފެވެ. ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު ސްޓެލްކޯއިން އެންމެ އަވަހަށް ފޮނުވާ ބިލުގައި ކުނި ބިލު ހިމެނޭނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި ނިންމުމާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވަނީ އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވާއިރު، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ބިލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުވެސް އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށް، އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.

ބިލް އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން - ސްޓެލްކޯ

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއާއެކު ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް ވާނީ ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ކުނި ނުއުފައްދާ މީޓަރެއް ވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ސިރާޖު ވިދާޅުވީ، ވެމްކޯ ބިލު ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ސަބަބުތަކާހެދި ކަރަންޓު ބިލުގައި ކުނި ބިލު ހިމަނަން ބޭނުންނުވާނަމަ އެކްސްލޫޝަން ފޯމެއްް ލެވޭނެކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް ކުނި ނަގަމުންދާނީ ގޭގޭގެ ދޮރުމަތިން ކަމަށެވެ. އަދި ކުނި ބޭރަށް ނެރެފައި ނުބެހެއްޓުމަށް ސިރާޖު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ބިލް ޓައިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެންދިޔައިރު ވެމްކޯއިން ބުނަމުންދިޔައީ 01 އޭޕްރީލް 2023ން ފެށިގެން ވެމްކޯގެ ބިލު، ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހުގައި ބިލު އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވަނީ ދެ މަސް ފަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސްޓެލްކޯ
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސަދަރން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ، ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި
އަތޮޅުތެރޭގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމްކުރާނެ: ޝާން
އައު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނަކާއެކު ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދާއިރު ކުނި މޫދަށް ނޭޅުން: ޝާން
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން