ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:13
ބީއެމްއެލް ކޮމިއިނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގެ ދަށުން ހުޅުވި ޕާކެއް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއިނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގެ ދަށުން ހުޅުވި ޕާކެއް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހޮވައިފި
 
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީއަށް 10 ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ ހޮވާފައި
 
މި ފަންޑުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 90 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެހީ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީއަށް 10 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހޮވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އެ ފަންޑަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު 2023 އެހީ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތައް:

  1. ރ. ދުވާފަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ސްކޭޓް ޕާކު ތަރައްގީ ކުރުން - ދުވާފަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ
  2. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭ ހިޔާވާ ތަނެއް ގާއިމްކުރުން - ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ
  3. ގދ. ހޯޑެއްދޫގައި އޮޅަމަތާ އިކޯ ޕާކުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކުރުން - ހޯޑެއްދޫ ސްޕޯޓްސް
  4. ބ. ދަރަވަންދޫގައި ދޯދި ޕިކްނިކް އަދި ކޭމްޕިން ސަރަހައްދު ގާއިމްކުރުން - ދަރަވަންދޫ އެކުވެރި ޒުވާނުން
  5. ގދ. ތިނަދޫގެ ކުޅި ތަރައްގީކުރުން - ހުވަދޫ ސްއިމިން ކްލަބް
  6. މުލަކު ސްކޫލުގައި ރީޑިން ޕާކެއް ގާއިމްކުރުން - ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވާމަންޓް ލިންކޭޖް (ސެލް)
  7. ލ. ކުނަހަންދޫ ހާބަރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކުރުން - ކުނަހަންދޫ އައިލެންޑް ނޮމިނޭޝަން ގްރޫޕް (ކިންގް)
  8. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަމްރީން ދިނުން - ފަޓޯ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ
  9. އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޯޝަން އެޑިއުކޭޝަން މައުލޫމާތު ދިނުން - މޯލްޑިވްސް މަންތާ ކޮންޒަވޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
  10. އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ބަނދަރުގައި ހިޔާއެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފާހާނާ ހެދުން - އައްޑޫ އިކޯ ކްލަބް

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 90 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް