ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 21:31
ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އީޔޫއިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 11 ވަނަ ޕެކޭޖުގެ މަޝްވަރާތައް ގައުމުތަކުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި
ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އީޔޫއިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 11 ވަނަ ޕެކޭޖުގެ މަޝްވަރާތައް ގައުމުތަކުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން، ޗައިނާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ޖަރުމަނުން ދެކޮޅުކަމުގެ ރިޕޯޓުތަކެއް
ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޖަރުމަނުން ތާއީދުކުރިނަމަވެސް، ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ޖަރުމަނުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
ޗައިނާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަރުމަނުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
ވަކިވަކި ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައި، ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އިޓަލީން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން, އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ޗައިނާއާއި އީރާނުގެ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއަޅަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން މަޝްވަރާކުރަން ފެށުމާއެކު، ޗައިނާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ޖަރުމަނުން ދެކޮޅުހަދަމުން ދާކަމަށް، ފަސް ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އީޔޫއިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 11 ވަނަ ޕެކޭޖުގެ މަޝްވަރާތައް ގައުމުތަކުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ވަނީ، ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއާއި އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ މީހުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މިމަޝްވަރާތަކުގައި ގައުމުތަކުން ވަނީ ޗައިނާގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ކަޒަކިސްތާން، އުޒްބެކިސްތާން އަދި އާރމީނިއާގެ ކުންފުނިތަކެއްގެ އިތުރުން އީރާނުގެ ޑްރޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކެއްވެސް ހިމެނޭކަމަށް ރޮއިޓަރސްގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޖަރުމަނުން ތާއީދުކުރިނަމަވެސް، ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަން ޖަރުމަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަރުމަނުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ޖަރުމަނުުގެ މިހުށަހެޅުމަށް އިޓަލީންވެސް ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ވަކިވަކި ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައި، ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އިޓަލީން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، އިތުރު ގައުމުތަކުންވެސް ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ކެނޑޭގޮތަށް ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައިކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މިމަޝްވަރާތައް ހޫނުވެގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މިކަމުގެ މާހިރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް ދިގުދެމިގެން ދިއުމަކީ މުޅި ޔޫރަޕަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަންވެސް މާހިރުން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އީޔޫއިން ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އަދި ދާދިފަހުންވެސް އީޔޫއިން ވަނީ މިހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވުމުގައި އެޖަމިއްޔާއިން ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އީޔޫއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް