ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 12:56
ގަތަރަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތީ މުއްސަނދި ގައުމެއް
ގަތަރަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތީ މުއްސަނދި ގައުމެއް
ގޫގުލް
ގަތަރުގެ މައްސަލަ
ގަަތަރުގެ ޗެރިޓީތަކާއި އދ ގެ ބައެއް އެޖެންސީތައް 8.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮޔެކުރީ ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއިޑް ވާކަރުންނަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް

އދ ގެ އެޖެންސީތަކާއި ގަތަރުގެ ޗެރިޓީތަކެއް 8.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ގަތަރުގެ ޗެރިޓީތަކާއި އދ.ގެ އެކި އެޖެންސީތައް ސޮޔެކުރީ ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއިޑް ވާކަރުންނަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަށެވެ. އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮޔެކުރި ގަތަރުގެ އެޖެންސީތަކުގެ ތެރޭގައި ދާދިފަހުން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ބައެއް ގައުމުތަކުން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، "ޓެރަރިސްޓް" އެޖެންސީތައް ހިމެނެއެވެ.

ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސޮޔެކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެހީ ލިބޭ އދ.ގެ އެޖެންސީތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް، ޔުނިސެފް، ވާލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން، ޔޫއެންއެޗްސީއާރް، އޯސީއެޗްއޭ ހިމެނެއެވެ.

އދ ގެ އެޖެންސީ ތަކާއެކު ސޮޔެކުރި ގަަަތަރުގެ ޗެރިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި "ގަތަރް ޗެރިޓީ" އާއި "އީދް ޗެރިޓީ" ހިމެނެއެވެ. މި ދެ ޗެރިޓީ އަކީ އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން "ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ" ނުވަތަ "ޓެރަރިސްޓް" ޗެރިޓީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޗެރިޓީތަކެވެ. މި ޗެރިޓީތައް އެއީ "ޓެރަރިސްޓް" ޗެރިޓީތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހު ސައުދީ، ޔޫއޭއީ، ބަހްރައިން އަދި މިސްރުން ނެރެފައިވާ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއްގައެވެ. މި ބަޔާނުގައި މިގައުމުތަކުން ވަނީ 59 މީހަކާ އަދި 12 މުއައްސަސާއަކީ "ޓެރަރިސްޓް" ތަންތަން ނުވަތަ މީހުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މި ބަޔާނާއި ގުޅިގެން އދ އިން ބުނެފައި ވަނީ އދ އިން އަމަލު ކުރުން ލާޒިމް ވެގެން ވަނީ، އދ ގެ އެޖެންސީތަކުން، "ޓެރަރިސްޓް" އެޖެންސީ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޖެންސީތަކަށް ކަމަށެވެ.

ގަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށް ބުނެ ގަތަރާ އޮންނަ ޑިޕްލޮމިޓިކް ގުޅުން އަރަބި ހަ ގައުމަކުން ވަނީ ކަނޑާލާފައެވެ. އެ ގައުމުތަކަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔޫއޭއީ، މިސްރު، ބަހްރައިން, ޔަމަން އަދި ލީބިއާއެވެ. ގަތަރާ މެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ތުހުމަތުތައް ގަތަރުން ދޮގު ކުރެއެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކުން ދަނީ ގަތަރަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް