ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 14:12
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހީމް ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހީމް ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްއެންޔޫ
މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން ދަސްވެނިވާ ކުދިން
ބިދޭސީން ގިނަ ދާއިރާތަކަށް ދިވެހިން ނުކުންނަން ޖެހޭ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
މަސައްކަތުގައި އަހުލާގު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
 
މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން ދަސްވެނިވާ ކުދިންނާމެދު ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް
 
އެކައުންޓިން، ޓޫރިޒަމް، ހޮސްޕިޓަލިޓީ އަދި އިންޖިނިއަރިން ދާއިރާގައި ދިވެހިން ކުރިއަރައިގެން ދާންޖެހޭ

މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން ދަސްވެނިވާ ކުދިންނާމެދު ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ބިދޭސީން ގިނަ ދާއިރާތަކަށް ދިވެހިން ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގައި މަތީ ތައުލީމްގެ ދާއިރާއިން ދަސްވެނިވާ ކުދިންނާމެދު ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޔުނިވާސިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކައުންޓިން، ޓޫރިޒަމް، ހޮސްޕިޓަލިޓީ އަދި އިންޖިނިއަރިން ދާއިރާގައި ދިވެހިން ކުރިއަރައިގެން ދާންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިދާއިރާއަށް ދަރިވަރުން ނެރުމަށް ޔުނިވާސިޓީން ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ޔުނިވާސިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތާއި އެއްވަރަށް ދަރިވަރުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ގޮވާލެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާތަކުގައި ބިދޭސީން ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި، މިއީ ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ގިނައަދަދެއްގެ ބޭރުގެ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރުވެގެންދާއިރު، މިދާއިރާތަކަށް ދިވެހިން ނުކުމެ ބިދޭސީން މަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން ދަސްވެނިވާ ކުދިންނާމެދު ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ގައުމު އާރާސްތުކުރުމުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިން ނިކުންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތެއް އޮތްކަން މިނިސްޓަރު ހަނދާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގައި އަހުލާގު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައި ވަރަށް ގަޔާވެ، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އަބަދުވެސް ނަމޫނާ މުވައްޒަފަކަށްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކަމެއްގައި ފައިސާއަށް ބަރޯސާވުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ލިބުނު ތައުލީމުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެތައުލީމާ އެއްގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނައްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި