ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:58
އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 18 ބިލިއަނަށް އަރާފައި
އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 18 ބިލިއަނަށް އަރާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު 18 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
 
މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އަހަރު

ނިމުނު 2022 ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އާއްމުކޮށްފައިވާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންނަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 10.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އަހަރެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިންނެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ތެލުގެ ވިޔަފާރިން 6.39 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނުއިރު މިދިޔަ އަހަރު 13.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިދިޔަ އަހަރު ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ތެލުގެ އާމްދަނީއަށް އައި ބަދަލެކެވެ.

އެސްޓީއޯއަށް 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ކުންފުނިތައް ހިމަނައިގެން އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެ ގްރޫޕަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 18.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. މިއީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ކުރިއެރުން ލިބުމުން އައި ބަދަލެކެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުްނފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ ހިއްސާއަކަށް ބަލާނަމަ 646 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް