ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 11:39
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި
 
2022 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
 
މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ 1 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވޭ

2022 ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް ލިބުނު ފައިދާއިން، ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ 27 އޭޕްރީލް ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުންނެވެ.

ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކުރުމަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ. ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން އެ އަދަދު ފާސްވުމުންނެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެސްޓީއޯގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާފައިވެއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 400 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހިންގުމުގެ ފައިދާ ހުރީ 600 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެސްޓީއޯއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 10.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ އިތުރުން ސާފު ފައިދާ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް 486 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ ލިބިފައިވާއިރު 2022 ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 742 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހިންގުމުގެ ފައިދާ ބިލިއަނަކަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް