ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 12:46
ބާޒާރުމަތި
ބާޒާރުމަތި
މުހައްމަދު އަނިލް
އެސްއެމްއީ ލޯނު
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
 
އެސްއެމްއީ ލޯނުގެ 25 އިންސައްތަ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށް
 
1،207 ފަރާތަކަށް ވަނީ ލޯނު ދޫކޮށްފައި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މިހާތަނަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެސްއެމްއީ ބޭންކް (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ލޯނު ދޫކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ލޯނު ދޫކުރަމުންނެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން މިހާތަނަށް އައިއިރު އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް 1،207 ފަރާތަކަށް ވަނީ ލޯނު ދޫކޮށްފައެވެ. ޖުމްލަ 1،258،580،566 (އެއް ބިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އަށްމިލިއަން ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހައެއް) ރުފިޔާ ވަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 38 މީހަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޖުމްލަ 16،422،640 (ސޯޅަ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ބާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް) ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 145 މީހަކަށް 237،613،097 (ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަތްމިލިއަން ހަލައްކަ ތޭރަހާސް ނުވަދިހަ ހަތެއް) ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 237 މީހަކަށް 336،001،505 (ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަމިލިއަން އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުން 102 މީހަކަށް 143،446،094 (ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިންމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް ނުވަދިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތުން 57 ފަރާތަކަށް 55،938،052 (ފަންސާސް ފަސްމިލިއަން ނުވަލައްކަ ތިރީސް އަށްމިލިއަން ފަންސާސް ދޭއް) ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމާރސްގެ ދާއިރާއިން 513 ފަރާތަކަށް 376،020،158 (ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަމިލިއަން ވިހިހާސް ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށެއް) ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން 9،853،333 (ނުވަމިލިއަން އަށްލައްކަ ފަންސާސްތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް) ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނުގެ 25 އިންސައްތަ ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށެވެ. މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ޚާއްސަ ބައެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އެސްޑީއެފްސީން ޚާއްސަ ލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
އެސްޑީއެފްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް އައިޝަތު ފިފްޝީން އަލީ އައްޔަނުކުރައްވައިފި
ކޮވިޑުގައި ދިން ވިޔަފާރި އެހީގެ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ކަނޑާލާ، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕޯޓަލް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ކޮންޕްލައިންޓް ފައިނޭންސް ތައާރަފް ކުރާނެ: އެސްޑީއެފްސީ
އަންހެނުންނާއި ޚާއްސަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ޚާއްސަ ނަޒަރިއްޔާތަކުން ބަލާނެ: އެސްޑީއެފްސީ
އިގްތިސާދުގައި އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގަނީ ކޮމަރސްގެ ދާއިރާއިން ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެފި