ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 09:14
އީދު ނަމާދު
އީދު ނަމާދު
އަމްނާ އިމާދު
ފިތުރު އީދު ޚުތުބާ
ރުޅިވެރިކަމުން ދުރުވެ، ހިތްތައް ސާފުކުރޭ: އީދު ޚުތުބާ
 
ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަނެކާގެ ހައްގު އަދާކުރަންޖެހޭ
 
އީދަކީ އޭގެ އުފަލުގައި އެންމެން ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ އިހުތިފާލެއް

މުސްލިމުން މިއަދު ފިތުރު އީދު ދުވަސް ފާހަަގަކުރަމުންދާއިރު، ރުޅިވެރިކަމާއި ހަސަދަވެރިކަމުން އަހަރެމެންގެ ހިތްތައް ސާފުކުރަންޖެހޭކަމަށް އީދު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ފިތުރު އީދު ނަމާދަށްފަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ މާތް ﷲ ފަރުޟުކުރެއްވި ރޯދަ އަދާކުރެވުނީތީ އެކަމަށް ޝުކުރުކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ނެރޭ ދުވަސް ކަމަށެވެ. މިއީ މާތް ﷲ ހަނދުމަކުރުމާއި، އިސްރާފު ކުރުމެއްނެތި، ދީނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައި އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ދުވަސްތައް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ އޭގެ އުފަލުގައި އެންމެން ބައިވެރިކުރުވަންޖެހޭ އިހުތިފާލިތަކެއް ކަމަށާއި، ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދީ އީދުގެ އުފަލުގައި އެމީހުން ބައިވެރިކުރުވަންޖެހޭ ކަމަށް އީދު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދު ހުރިހާ ރުޅިވެރިކަމާއި، ހަސަދަވެރިކަމުން ހިތްތައް ސާފުކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަނެކާގެ ހައްގު އަދާކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މައިންބަފައިގެން ހައްގުތަކުން ފެށުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަހިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއަދު ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެޔޮފޯރުވުން މުހިންމު ކަމަށް އީދު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މައިންބަފައިން ކުރެ ހަމަ އެކަކުވެސް ހިތުގައި ނުޖައްސަން މިއަދު އަޒުމް ކަނޑައަޅަމާ ހިނގާށެވެ.
އީދު ޚުތުބާ

އީދު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ އިންސާނިއްޔަތުކަން ފާޅުވާންޖެހޭ ދުވަހެއް ކަމަށް އީދު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްލާމްދީން ގޮވާލަނީ އަހަރެމެންނަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވުމަށް ކަމަށާއި، ހަގީގީ ލޯބި އޮންނާނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އޯގާތެރި ވެގެން ކަމަށް އީދު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ބާރުގަދަމީހާ ނިކަމެތި މީހާގެ އަތުގައި ހިފުމާއި، އެކަކު އަނެކަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ އީދު ރަމްޒުކޮށްދޭ އިންސާނީ ޝިއާރުތައް ކަމަށް އީދު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް