ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 08:13
ޑެލިވަރީކުރުން
ޑެލިވަރީކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނަގަން ފެށުން
މިއަދުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނަގާނެ
 
ފީ ގެ ގޮތުގައި ކޮތަޅަކުން ދެ ރުފިޔާ ނަގާނެ
 
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނަގާ ފީ މޯލްޑިސްވްސް އިންލަޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައްކަން ޖެހޭނެ

18 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރެއްވި "ކުނި މެނޭޖްކުރުގެ ޤާނޫނު" ގައި ވާގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނަގަން ފަށައިފިއެވެ.

"ކުނި މެނޭޖްކުރުގެ ޤާނޫނު" ގައި ވާގޮތުން، ވިޔަފާރި ހަރަކާތަކުން ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްގައި ކަސްޓަމަރަށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް، އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ ގޮތުގައި އެ ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން 2 ރުފިޔާ ނަގަން ޖެހެއެވެ. އަދި، މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނަގާ ފީ މޯލްޑިސްވްސް އިންލަޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދެއްކުން ވަނީ ލާޒިމުކޮށްފައެވެ.

މީރާއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީ ހިސާބުކުރާނެ ގޮތާއި، ޓެކްސް ބަޔާނުގައި ފީގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާނެ ގޮތް އަދި، ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތް ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ. ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ މައުލޫމާތު، ޖީއެސްޓީ ބަޔާނުގައި ހުށަނާޅާ ނަމަ އެއީ ގާނޫނީ ކުށެކެވެ. އަދި މި ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ފީ ނެގޭ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ އަދަދުގެ 0.5 އިންސައްތައިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދީ ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 50 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ނަމަވެސް، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީ، ބައެއް ކަހަލަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނެގުން އިސްތިސްނާވެގެންވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ބަންދުނުކޮށް ހުންނަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތާޒާ މަސް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަކޮށް ވިއްކާ ނުވަތަ ދޫކުރާ "ބިންލައިނަރ" ހިމެނެއެވެ.

ޖީއެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ އަދަދަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގަތޮށް ހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ލިޔެކިޔުން ބަލަހަހައްޓަން ވާނެ ކަމަށާއި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތަފްސީލު ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައި ވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް