ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 19:52
ރަޝިއާއިން އީރާނަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައި
ރަޝިއާއިން އީރާނަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާއިން އީރާނަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރުން
ރަޝިއާއިން އީރާނަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ފަށާފައިވާކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް
 
ފެބްރުއަރީ އަދި މާޗް މަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ އީރާނަށް 30،000 ޓަނުގެ ގޭސޮލީންއާއި ޑީސެލް ސަޕްލައިކޮށްފައި

ރަޝިއާއިން އީރާނަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން މިވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެކްސްޕޯޓް ޑޭޓާތަކާއި ސިނާއަތުގެ ތަފާތުގެ މަސްދަރުތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، މިއަހަރު ރަޝިއާއިން ވަނީ ރޭލު މެދުވެރިކޮށްގެން އީރާނަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ފަށާފައެވެ.

ރަޝިއާއާއި އީރާނަކީވެސް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ދެގައުމެވެ. މިދެގައުމުންވެސް ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބަކާނުލައި އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.

ހުޅަނގުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އީރާނާއި ރަޝިއާއިން ދަނީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ. ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ އެގައުމުތަކުގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ފެށި ހަނގުރާމައާއެކު، ރަޝިއާއިން އުފައްދާ ތެލަށް ހުޅަނގުން ވަނީ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފުޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. މިއާއެކު ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.

އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓުގައި އެގައުމުން ބާކީވެފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާއިން އީރާނަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރަން ފަށާފައި ވީނަމަވެސް އީރާނާއި ރަޝިއާގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ބަހެއް އަދި މިކަމުގައި ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ އަހަރު، ރަޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު، އެލްގްޒެންޑަރ ނޮވަކް ވަނީ، ރަޝިއާއާއި އީރާނުން ތެލުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ތެލުގެ ޝިޕްމެންޓުތައް އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ގެންދަން ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ އަދި މާޗް މަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ އީރާނަށް 30،000 ޓަނުގެ ގޭސޮލީންއާއި ޑީސެލް ސަޕްލައިކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ސަޕްލައިތަކުގެ ސީދާ އަދަދު ބުނަން ދަތިކަން ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާއިިން އީރާނަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްފައި ވަނީ ކަޒަކްސްތާން އަދި ތުރްކްމެނިސްތާން ހުރަސްކޮށް، ރޭލުގައި ކަމަށާއި، އީރާނުން މިތެޔޮ އެގައުމުގެ އަވައްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކަށް، ޓްރަކް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ.

އީރާނަކީ އަމިއްލައަށް ތެޔޮ އުފައްދާ އަދި އަމިއްލަ ރިފައިނަރީތަކެއް ހުރި ގައުމެއް ނަމަވެސް، ފަހަކަށް އައިސް އެގައުމުގައި ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރާ އަޅައިބަލާއިރު، ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އީރާނުގެ އުތުރުގެ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މިކަންތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ އީރާނަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްފައެވެ.

ލޮޖިސްޓިކް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާއިން އީރާނަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާވަރު އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށްވެސް މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް