ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2017 | ބުރާސްފަތި 18:59
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭ އެޅުމަށް ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭ އެޅުމަށް ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ގަތަރުގައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިނިސްޓަރ ސައީދުދެއްވައިފި
 
މި ސަރުކާރުންވަނީ ސިންގަޕޫރާއި،ޗައިނާއާއި،އިންޑިއާގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްތައް ބާއްވާފަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގަތަރުގައި ކުރިން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި އޮތް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ބާއްވާނެ ގައުމެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުހައްމަދު ސައީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓެރެރިޒަމަށް ވާގިވެރިވެދޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ނިންމުމުން އެ ފިޔަވަޅުގެ ފަހަތުން ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ނޫސްވެރިންނާ އެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ބާއްވާނެ ތަނެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރަން އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ތަކުން ރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަށް މާކެޓް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް މި އަދު އޭގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުވެސް މި ފެންނަނީ" މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުންވަނީ ސިންގަޕޫރާއި،ޗައިނާއާއި،އިންޑިއާގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ބާއްވާފައެވެ.

ޗައިނާގައި ބޭއްވި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމަށް  ވަޑައިގެންނެވީ އޭރުގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބް ކަމަށްވާއިރު ފޯރަމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމާއެކު އަދީބް ގެންދަވާފައިވަނީ ބަންދަށެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްތަކާ ގުޅުވައިގެންވެސް އަދި އެސްއީޒެޑާއި ގުޅުވައިގެންވެސް ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން ދިޔަ އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ އައިހެވަން ހަގީގަތަކަށް ހެދިފައި ނުވާއިރު މިނިސްޓަރ ސައީދު ވަނީ އެ މަޝްރޫއާ ބެހޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ.

"މާސްޓަޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނިމޭނެ. ނިމޭ އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މީޑިއާ އަށް ހިއްސާ ކޮށްލާނަން." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާސްޓަ ޕްލޭން ނިމޭއިރު މަގުތައް ހަދާނެ ގޮތްތަކާއި ބަނދަރާއި އެއާޕޯޓް އޮންނާނެ ތަނާއި ފެހިކުރާނެ ސަރަހައްދުތަކާއި ހުސް ބިމާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

 ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާއާ ހިއްސާކުރުން އިތުރުކޮށްފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ 10 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ސަރުކާރުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުވެސް މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕާކް ބޯ ރާމް މަރުވެއްޖެ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ، އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެއަށް އަންނަން ފަށައިފި
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،634ށް އަރައިފި
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
އީރާން، ލުބުނާން، އިސްރާއީލް އަދި ފަލަސްތީނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އިންޤިލާބީ އީޖާދެއް!
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު