ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 11:23
ބީއެމްއެލް އެމެކްސް ކާޑު
ބީއެމްއެލް އެމެކްސް ކާޑު
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އިން އެމެކްސް ކާޑުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަށް އަނބުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ 10 ކަސްޓަމަރުންނަށް، އެ ކަސްޓަމަރުންކުރި މުއާމަލާތުގެ އަދަދު އަނބުރާ ލިބޭނެ

ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް (އެމެކްސް) ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އެމެކްސް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުން، ކަސްޓަމަރުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން، އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ 10 ކަސްޓަމަރުންނަށް، އެ ކަސްޓަމަރުންކުރި މުއާމަލާތުގެ އަދަދު އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުރުތުލުން ކުރިއަށްދާނީ ވަކިންނެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ފަސް މުޗައްޒަފުން ހޮވާނެއެވެ.

ބޭންކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 2500 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތައް ބީއެމްއެލްގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާއްމު ކުރާނެއެވެ.

325،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއި 7،900 އަށް ވުރެ ގިނަ މާރޗެންޓުންނާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކާޑު ދޫކުރުމާއި ކާޑުގެ ހިދުމަތް ބަލައިގަންނަ ބޭންކެވެ. އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ރާއްޖޭގައި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ދޫކޮށް، އެމެކްސް ކާޑުތަކުން ޕޭމަންޓް ބަލައިގަންނަ ހަމައެކަނި ބޭންކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް