ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 09:55
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 48 ވަނަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 48 ވަނަ ޖަލްސާ
މަޖިލިސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކުޅިވަރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި
 
ތިން ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ އިބާރާތް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ މެންބަރު ނިޔާޒް
 
ޤައުމީ އޮނިގަނޑުގެ ނަމުގައި 4.1ގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުރާ މާއްދާ އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވޭ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 30/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފިއެވެ.

އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ބިލް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހުރިހާ އުމުރުފުރާތަކެއްގެ ވާދަވެރި އަދި ވާދަވެރި ނޫން ކުޅިވަރުގެ އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް އެއް އޮނިގަނޑެއްގެ ދަށުން ބައްޓަން ކުރެވިދާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުޅިވަރު ހިންގުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްްސް އާއި ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އެ ނޫން ވެސް އިދާރާތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ފުށުނާރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުން ވެސް ބިލުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މެންބަރު ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ނޫން ވެސް ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަކީ އެ ބިލުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ފ)، ތިން ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ އިބާރާތް، ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިސްލާހު ކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 4 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

3 ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ އިބާރާތުން އިސްލާހުކޮށްފައި ވަނީ ތަފާތުނުކުރުމާއި ބެހޭ ތަފްސީލްތައް ހިމަނާފައިވާ ބައެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިސްލާހުކުރަނީ ކުޅިވަރު ބެހިގެންވާ ބައިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ (1) ޓީމް ކުޅިވަރު، އަދި (2) ފަރުދީގޮތުން ވާދަކުރާ ކުޅިވަރެވެ.މި ނޫނަސް ބައެއް މުހިންމު އިސްލާހުތައް މި ބިލުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އޮނިގަނޑުގެ ނަމުގައި 4.1ގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުރާ މާއްދާއެކެވެ. އެ މާއްދާގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވޭނީ ސްކޫލް ކުޅިވަރު، ވާދަވެރި ނޫން ކުޅިވަރު ވާދަވެރި ކުޅިވަރުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ އޮނިގަނޑުގެ މަގްސަދުތައް ވަނީ އެ މާއްދާގައި ތަފްސީލްކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބަންޑާރަ ނާއިބު ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހޭތީ ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތަކަށް ރިފްއަތު އެދިވަޑައިގެންފި
ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދެން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން - ޝަރީފް
ރިފްޢަތު ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވެ މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލައިފި
ބަންޑާރަ ނާއިބު ރިފްޢަތު ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމުން އިދާރީ މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
މަޖިލީހުގައި އެއް ދުވަހެއްގައި 10 ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރިޔަސް ބެކްލޮގެއް ނުފިލާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
މުހިންމު ދެ ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ނުފަށާތީ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި