ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 16:52
ސްކޭމްގެ ގިނަ މައްސަލަތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުން
ސްކޭމްގެ ގިނަ މައްސަލަތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުން
ޕޮލިސް
ސްކޭމް
ހައުސިންގގެ ނަމުގައި މި ދުވަސްވަރު ސްކޭމްތަކެއް!
 
އެއްވެސް ޕާސްވޯޑަކާއި އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ބޭންކުން އެދޭ

މިދުވަސްވަރު، ހައުސިންގގެ ނަމުގައި ފޯނުކޯލާއި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ސްކޭމްތަކެއް ހިންގަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ މި ދުވަސްވަރު، ހައުސިންގގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެންނާއި އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރީއާއިން އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ބައެއް ކޯލްތަކުގައި، އެދޭ މައުލޫމާތު ދީގެން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން އަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް މިހާރު ބޭންކަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށްވެސް ބީއެމްއެލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިގޮތަށް ފައިސާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އެކި ނަންނަމުގައި މީހުން ގުޅައި، ޒާތީ މައުލޫމާތު ހޯދައި، ފައިސާ ފޭރެމުންދާތީ ތަކުރާރުކޮށް އާއްމުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، އެފަދަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ދަނީ އެދެމުންނެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިހަފުތާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ފޭސްބުކް ޕޭޖްތަކުން މުދާ ގަތުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން އެ މުދަލެއް ނުދީ، ފައިސާ ފޮނުވި ފަރާތް ބްލޮކްކޮށް އިތުރު އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހިނގާގޮތަށް ބަލާއިރު، ފައިސާ ފޮނުވާ ފަރާތަށް އެ ޕޭޖާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުހުންނަކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދައި އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އެކައުންޓުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އަދިވެސް ހިންގާ ކަމަށާއި، ބޭންކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުން އެފަދަ މީހުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ފޯނުކޮށް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިންކު ފޮނުވައިގެން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޔޫޒަރ ނޭމާއި ޕާސްވޯޑް ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އީމެއިލް އެޑްރެހާއި ފޯނަށް އަންނަ އޯޓީޕީވެސް ހިއްސާކޮށްފައި ހުންނަކަަމަށާއި، ބޭންކަށްވެސް އަދި އެހެން އިދާރާއަކަށްވެސް މިފަދަ މައުލޫމާތެއް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ސްކޭމް ކޯލުތަކަށް ބަލާއިރު، ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގުޅަމުންދާކަން ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކާއެކު ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްކޮށްގެން ފައިސާ ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާތަކާއި، އެކި އޮންލައިން ޕޭޖުތަކުން މުދާ ގަންނަން ފައިސާ ދެއްކުމުން، މުދާވެސް އަދި ފައިސާވެސް ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެކި ނަންނަމުގައި ގުޅައިގެން ޒާތީ މައުލޫމާތު ހޯދައި، ފައިސާ ފޭރެމުންދާތީ އެފަދަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ އެދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް