ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 08:51
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ލޮގްއިން ވާން އިތުރު ނޮޓިފިކޭޝަން އެއް ފޮނުވަނީ
 
ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވާނީ އެ ބޭންކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އީމެއިލަށް
 
މިއީ މިހާރު ލޮގްއިން ކުރާއިރު ފޮނުވާ އެލަރޓް ގެ އިތުރުން ފޮނުވާ ނޮޓިފިކޭޝަން އެއް

އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ލޮގްއިން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ނުވަދެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އިތުރު ލޮގްއިން ނޮޓިފިކޭޝަން އެއް ފޮނުވާގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެ ބޭންކުން މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓް ބޭކިންގ އާއި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ލޮގްއިން ކުރުމުން އިތުރު ނޮޓިފިކޭޝަން އެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިއީ މިހާރު ލޮގްއިން ކުރާއިރު ފޮނުވާ އެލަރޓް ގެ އިތުރުން ފޮނުވާ ނޮޓިފިކޭޝަން އެއް ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ނޮޓިފިކޭޝަންގެ އިތުރުން އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ވަންނަން މަސައްކަތްކޮށް ލޮގްއިން ނުވެވިއްޖެނަމަ، އެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ހާލަތްތަކުގައިވެސް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެލާޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މި ނޮޓިފިކޭޝަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވަނީ އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ހާލަތެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ބީއެމްއެލް އިން ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވާނީ އެ ބޭންކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އަށެވެ.

މިއީ ބީއެމްއެލް އިން ސްކޭމްތަކުން ކަސްޓަމަރުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ގެނައި ބަދަލެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާއިރު މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު އެ ބޭންކުން ވަނީ ސްކޭންކޮށްގެން ޕޭމަންޓް ހަދާ ހުރިހާ މުއާމަލާތަކަށް ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑް (އޯޓީޕީ) ޖަހަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޯޓީޕީ ޖެނަރޭޓްކުރުމަށް އޮތެންޓިކޭޓާ އެޕް ތައާރަފުކުރުމާއި އޯޓީޕީ ފޮނުވާ ޑިފޯލްޓް ޗެނަލެއްގެ ގޮތުގައި އީމެއިލް ހުއްޓާލުމާއި ލޮގިންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި އެލާޓް ފޮނުވުމާއި، އިންޓަނެޓް އަދި މޮބައިލް ބޭންކިންގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތަކަށް ޕުޝް ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވުމަށްވެސް ބީއެމްއެލުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ފީޗާސްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބީއެމްއެލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ ޔޫސަރ ނޭމްއާއި ޕާސްވޯޑް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޕާސްވޯޑް ބަދަލުކޮށް އަބަދުވެސް ވަރުގަދަ ޕާސްވޯޑެއް ބޭނުންކުރުމަށް އެ ބޭންކުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

ސްކޭމްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ އުކުޅުތައް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލަކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭންކުން މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް އެދެނީ ސްކޭމް އުކުޅުތައް ދެނެގަނެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް