ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:26
ސްކޭމް މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ސްކޭމް މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މަޖިލިސް
ސްކޭމްގެ މައްސަލަ
ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ހުރުމުން، ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭއްވި ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
ސިއްރު ނުކޮށް ގެންދާނަމަ، ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރާނެކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނި
ކޮމިޓީ ހުޅުވާލައިގެން ގެންދާނަމަ، ތަހުގީގުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ހާމަވެދާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނި
ބީއެމްއެލް ފިޔަވައި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން އެދުނީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަން

ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ހުރުމުން, ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭއްވި, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އިތުރުން، ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީއެމްއެލް ފިޔަވައި ދެން ތިބި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރުމަށެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ބުނެފައިވަނީ، ދެކެވޭ ވާހަކާގައި ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި، ވާހަކައިގެ ބާވަތުން އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަންކަން ކުރުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިވެދާނެ ވާހަކަތައް ހުރުމުން ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން އެދިފައިވަނީ ކޮމިޓީ ލައިވްކޮށް ގެންދާނަމަ ހާމަކުރާ މައުލޫމާތު މަދުކޮށްލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީގައި ދެއްކޭނީ އާންމުކުރެވެން ހުރި މައުލޫމާތު އެކަނި ކަމަށާއި، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ހުރިކަމަށާއި، އެ މައުލޫމާތު އާންމުވުމަކީ ސްކޭމްފަދަ ސައިބަރ ސްޕޭސްގައި ކުރެވޭ ކަމަކަށްވާތީ، ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރަން އެދޭކަމަށެވެ.

ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރުމަށް ނުވަތަ ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައިވަނީ، ބައްދަލުވުން ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މައުލޫމާތަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތަކަށް ވުމާއެކު އެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކައަށްފަހު، ބީއެމްއެލް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާތީ، ކޮމިޓީ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްގެން ގެންދިއުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް