ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 14:43
އަލީ ރިޒާ އަކްބަރީ
އަލީ ރިޒާ އަކްބަރީ
ޓްވިޓަރ
އީރާނުގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން
އީރާނުގައި ޖަލަށްލާފައި ހުރި އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި
 
އަލީ ރިޒާ އަކްބަރީއަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުންވެސް އެކަން ނުކުރުމަށް ގޮވާލާފައި ވަނިކޮށް

އީރާނުގައި ޖަލަށްލައި، މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައި ހުރި އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އަލީ ރިޒާ އަކްބަރީގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް, އޭނާއަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާކަމަށް، އީރާނުގެ ސްޓޭޓް މީޑިއާ ބުނެފިއެވެ. އަކްބަރީއަކީ އީރާނުގެވެސް ރައްޔިތެކެވެ.

އީރާންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ އަކްބަރީ ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޖާސޫސު ކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ކުށުގައި، 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާވަނީ އެކަން ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

އަކްބަރީއަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކުރިން, އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް ބައްދަލުވުމަކަށް ދިއުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއަށް އެންގުނު ކަމަށްވެއެވެ. އޭރުވެސް އޭނާ ބަހައްޓާފައި ހުރީ ބަންދު ގޮޅިއެއްގައި އެކަނި ކަމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަކްބަރީއަށް އިއްވުނު މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކޮށް އޭނާ އަވަހަށް ދޫކޮށްލުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުންވެސް އައީ އީރާނަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. މިއީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ހިންގަން އުޅޭ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި، އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް އީރާނުން އިހްތިރާމް ނުކުރާކަމަށް އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޖޭމްސް ކްލެވަރލީ އޭރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އީރާނުން ވަނީ އަކްބަރީ ޖާސޫސުކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވާ ތަން ފެންނަ ވީޑީއޯއެއް، ނިމުނު ހަފުތާގައި އާންމުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބީބީސީ ޕަރޝިއަން ރޭޑިއޯއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި އަކްބަރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އޭނާ ލައްވައި އެއްބަސް ކުރުވީ އަނިޔާކޮށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް