ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2017 | ބުދަ 07:02
މާލޭގައި ތާރު އަޅާފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި
މާލޭގައި ތާރު އަޅާފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި
ގޫގުލް
މާލޭ ތާރު މަގު
މާލޭ ތާރު މަގުގައި ދުވެލި މަޑުކުރަންޖެހޭ!
 
ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލްކުރެވެނެ ގޮތްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުން
 
ތާރު މަގުގައި ރަނގަޅަށް ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
 
ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ބާރަށް ދުއްވުމުން ކުނޑިތައް ބުރައިގެންދޭ

މާލޭ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާރު އެޅަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުން ފެށިގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާ ހަމަޔަށް މިހާރު ވަނީ ތަރު އަޅާފައެވެ.

މާލޭ ގުދަންތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ބަދަލުކުރަން ހަދާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު، ރައްޔަތުންނަށް އަންނަނީ އުނދަގޫތަކެއް ވެސް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ގަޑީގައި ގިނަ އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުން ފިނި ބުރުޖެހުމަށް ނިކުމެއެވެ. އެގޮތުން ސައިކަލުގައި ފިނި ބުރު ޖެހުމަށް ނިކުންނަ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެމީހުން މާލެ ވަށާ ފިނި ބުރު ޖަހާއިރު، ތާރުމަގަށް ވެސް ދެއެވެ. އެގޮތުން ތާރު މަގުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާ ދިމާލަށް ގޮސް ގިނަ މީހުން އެއްކައިރިއެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ވާހަކައިގައި ވެސް ތިބެއެވެ. އެގޮތަށް ތިބޭއިރު އެމީހުންނަށް އުނދަގޫތަކެއް ވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ.

އެމީހުންނަށް އުނދަގޫވަނީ ތާރަ މަގު ރަނގަޅަށް ނުބަލަހައްޓާތީއެވެ. ބޮޑު ވެހިކަލެއް އެ މަގުން ދުއްވާފައިދަންޏާ ދެން އެތާ މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ މީހުން އެއްކޮށް ހިރަފުހުން ފުރުވާލައެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބޮޑު ވެހިކަލެއް ފަހަތުގައި ހުންނަ ނަމަ އެ ވެހިކަލްތަކުން ބުރައިގެންދާ ކުނޑިތައް ލޮލަށް އެޅެއެވެ. އެގޮތުން ފަހަތުގައި ހުންނަ މީހާއަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ހިނގުމަކީ ވެސް ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ. މަގުތައް ސާފުކުރަންޖެހެއެވެ. މިއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ތާރު މަގުގައި ދުއްވާ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދުއްވަނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. އެއްވެސް ސްޕީޑް ލިމިޓެއް ނޯންނަ ކަހަލައެވެ. ހާއްސަކޮށް ބިޔަ ބަރު އުޅަނދު ފަހަރު ދުންޖަހާފައި ސައިކަލްތައް އޯވާޓޭކްކޮށްފައި ދާއިރު ގިނަ ފަހަރު ސަލާމަތްވަނީ ކިރިއާއެވެ. ތާރު އަޅާފައިވާ މަގަކަށް ވުމުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރެއް ނުހުރެއެވެ.

ތާރު އެޅި މަގުގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެފައި

 

މީގެއިތުރުން ތާރު މަގުގައި ޓްރެފިކް ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެ މަގުގައި ސައިކަލްތައް ވެސް ދުއްވަނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ރޭސްތައް ޖަހާ މީހުންގެ ޖާގައަކީ ވެސް މިހާރު އެއީއެވެ. އެގޮތުން ނުރައްކާތެރި ބައެއް އެކްސިޑެންޓްތައް ވެސް މަދުން ނަމަވެސް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. 

ތާރު މަގާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މަގުތައް ސަރުކާރުން ހަދަމުން އަންނަނީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތި ކަމަށާއި، ވަގުތީ ފައިދާއަކަށް ކުއްލިއަކަށް ކޮށްލާ ކަންކަމުން ދެމެހެއްޓެނިވި ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭކާރު ގޮތުގައި މަގުތައް ހެދުމަށް ވެސް ރައްޔަތުންގެ ފައިސާ ސަރުކާރުން ބޭކާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެއްފަހަރު ހަދާ ތަނެއް ދެތިން ފަހަރު އަލުން ހަދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ރައްޔަތުންނަށް ފަސޭހައަކަށް ހަދާއިރު އެތަން ހަދާ ނިމުނު އިރު ރައްޔަތުންނަށް އަންނަނީ ނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. މި އުނދަގޫތައް ރައްޔަތުންނަށް ކުރިމަތިނުވާގޮތް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ލ. އަތޮޅުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގަމުންދާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ކައިރިން ހަދާފައިވާ މަގު އެހާލަތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެބަޖެހެއެވެ. ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދުވެލި މަޑުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން އެބަޖެހެވެ. ތާޅު އެޅި މަގަށް ފައިބާ ވެލިފަދަ ތަކެތި ނަގައި ސާފުކޮށް މަގު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މުސްތަގުބަލުގައި މިއީ ވެސް ނުރައްކާތެރި މަގަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
5%
16%
26%
37%
16%
0%
ކޮމެންޓް