ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 23:46
މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ
މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ
ގޫގުލް
މަތީ ތަޢުލީމު
މިއީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ޕީއެޗްޑީ ހޯލްޑަރުން ތިބި ގައުމުތައް!
 
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ 25020 މީހުން އެބަތިބި
 
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 28147 މީހުން
 
އެމެރިކާގައި 67449 މީހުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވޭ

ތަޢުލީމަކީ އިޤުތިޞާދުގެ ކުރިއެރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ތަޅުދަނޑިއެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމަކީ، ތަފާތު އެކި ކަހަލަ އާ ހޯދުންތަކާއި އީޖާދުތައް ހޯދުމަށް އެންމެ މުހިއްމު މަގެވެ. މިސާލަމަށް އެމް.ޕީ.ތްރީ ނުވަތަ ޖީ.ޕީ.އެސް ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ ޕީއެޗްޑީ ދިރާސާތަކުން ދުނިޔެއަށް ތަޢާރުފުވި އީޖާދުތަކަށްވާއިރު އެ ދިރާސާތައް ހެދިފައި ނެތް ނަމަ، އެ ތަކެތިވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ހޯދިފައިނުވީހެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަށް އިންވެސްޓްކުރާވަރު އިތުރު ކުރަނީވެސް މިފަދަ ބޭނުންތަކަށްޓަކައެވެ. މިއަދުގެ ޖީލުގަައި މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ ކަމުގައިވާ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ކިޔަވާ މިންވަރުވެސް އަންނަނީ އިތުުރުވަމުންނެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދައިރާއަކީވެސް ގައުމުތަކުގައި ވާދަވެރި ދައިރާއަކަށްވާއިރު އެންމެ ގިނައިން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތައް އުޅޭ ގައުމުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާލަން ޖެހެއެވެ.

 އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑެވަލޮޕްމެންޓް ( އޯއީސީޑީ) އިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުން، އެންމެ ގިނަ ޕީއެޗްޑީ ހޯލްޑަރުން ތިބީ އެމެރިކާގައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 67 ހާސް މީހުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ އިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުން ތިބި ގައުމު ކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ތިބީ 28 ހާސް ޕީއެޗްޑީ ހޯލްޑަރުންނެެވެ. މިއީ އެމެރިކާއާ އަޅައިބަލާ އިރު ދެ ގުނަ ދަށް އަދަދެކެެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 25 ހާސް މީހުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު އިންޑިޔާގައި 24 ހާސް މީހުން ވަނީ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުން އެންމެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނު، ޕްރާންސް، ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިތުރުން އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި ކެނެޑާވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރާ މީހުން ގައުމުތަކުގައި ގިނަވަމުންދާއިރު އިންޑިއާފަދަ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލްކުރަމުންނެވެ. މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުން، ގައުމުތަކުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައެވެ.

އެކި ދައިރާތަކުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރާ އިރު، 40 ޕަސެންޓް މީހުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އިންޖިނިއަރިންގ އާއި ހިސާބު އިލްމުންނެވެ. އަދި 58 ޕަސެންޓް މީހުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކޮށްފައިވަނީ ސިއްހީ ދައިރާއިންނެވެ.

މި ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން، ޕްރާންސް، ކެނެޑާ އަދި ޗައިނާގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑަށް އޮތީ ސައިންސް އާއި އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައިރާ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކި ދައިރާތަކުން، މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ މިންވަރު އިތުރުކަން މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައިވެސް މަތީ ތައުލީމަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާ އިރު، ޕީއެޗްޑީ ލެވެލްއަށް ކިޔަވާ ފަރާތްތައްވެސް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
14%
29%
14%
14%
29%
0%
ކޮމެންޓް