ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:57
ދަންޖައްސައި މަރާލެވުނު މަޖީދު ރިޒާ
ދަންޖައްސައި މަރާލެވުނު މަޖީދު ރިޒާ
ބީބީސީ
އީރާންގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން
އީރާންގައި ދެވަނަ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި
 
މަޖީދު ރިޒާ ދަންޖެއްސީ، ވަކީލަކު ނެތި ހިންގި ޝަރީއަތަކުން ހުކުމް އިއްވިތާ 23 ދުވަސް ތެރޭގައި

އީރާންގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރުމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެވަނަ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފިއެވެ. އުމުރުން 23 އަހަރުގެ މަޖީދު ރިޒާ އާންމުތަނެއްގައި ދަންޖައްސައި މަރާލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ކަލާނގެއާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރު ހިފިކަމަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ހައްޔަރު ކުރިތާ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު ނުދީ ހިންގި ބަންދު ޝަރީއަތެއްގައެވެ. އަދި ހުކުމް އިއްވިތާ 23 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއަދު މިވަނީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކޮށްފައެވެ.

މަޖީދު ރިޒާގެ ކުށަކީ އާންމުންގެ އެތައް ހާސަބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ހަމަލާ ދެމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމެވެ. އެހަމަލާގައި އެ ދެމީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މަޖީދު ރިޒާ އޭނާގެ މަންމައާއެކު

މަޖީދު ރިޒާ ބަންދުގައި ހުއްޓައި އޭނާގެ މަންމައާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިން ކަމަށް ވެއެވެ. އޭރުވެސް އޭނާއަށް މަރުގެ އަދަބު ދެވޭނެކަން ބުނެފައި ނުވާކަމަށް ވެއެވެ.  

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މީހާއަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 8 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެއީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ މުހްސިން ޝެކާރީއެވެ. އޭނާމަރާލުމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ އެތެރޭންނާއި ބޭރުގައުމުތަކުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން އައީ ހަރުއަޑުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މުހްސިންގެ ކުށަކަށްވީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއް ޒަޚަމްކޮށްލުމާއި އަދި މަގެއް ބަންދުކުރުމެވެ.

އީރާންގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖްކުރުން ފުޅާވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ،ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުކުރި 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއްކަމަށްވާ މަހްސާ އަމީނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުއްޓައި މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މަހްސާގެ އާއިލާއިން ބުނަނީ އޭނާ މަރުވީ ފުލުހުން ކުރި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން އަދިވެސް މަދުވެގެން 21 މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ރާވަމުން އެބަ ގެންދާކަމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ މީހުން ބިރުގަންނަވައި ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ހިންގާ އަމަލެއް ކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައިސްޓްސް އެކްޓިވިސްޓް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް 488 މީހުން ވަނީ ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މަރުވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 68 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ބާރު ތަކުގެ 62 މީހުންވެސް ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މަރުވެފައިވާކަން އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 18،259 މީހުން ހައްޔަރުކުރެވިފައި ވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ.     

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
8%
13%
43%
20%
10%
8%
ކޮމެންޓް