ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:00
"ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022"  ފަށައިފި
"ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022" ފަށައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުން
"ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022" ފަށައިފި
 
މި އެކްސްޕޯގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވޭ
 
ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ހަރަކާތްތައް ވެސް މި އެކްސްޕޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

"ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022" ފަށައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގުޅިގެން ބާއްވާ މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18 އަދި 19 މި ދެ ދުވަހެެވެ. ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އެކްސްޕޯގައި ޖުމްލަ 35 ސްޓޯލް ގާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ. ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހުރި ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޒުވާނުން ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގައި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީ އެދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.

ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ދިވެހީން ލިބުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެކްސްޕޯގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި، ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރުން ހޭލުންތެރިިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ސިނާއަތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތުތައް ވެސް މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މި އެކްސްޕޯގެ ތެރޭގައި، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުގެ ދާއިރާގެ ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ވެސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ހަރަކާތްތައް ވެސް މި އެކްސްޕޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި އެކްސްޕޯއަކީ ވޯލްޑްބޭންކުގެ އެހީގައި ހިންގާ "މީރީ" ޕްރޮޖެކްޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބާއްވާ ޙަރަކާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް