ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 18:13
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު
އެސްއޯއީތަކުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުން އެސްޓީއޯއަށް
 
އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ފައިދާގެ ކުރިއެރުންވެސް ހޯދާފައި
 
އެމްއޭސީއެލްއަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވޭ
 
އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ތެލުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުން

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް (އެސްއޯއީ) ތަކުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ކުންފުންޏަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިކަން ކާމަކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކުއާޓާލީ ރިވިއު ރިޕޯޓުގައެވެ. މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކުންފުނިތަކުގެ އާމްދަނީއާއި، ފައިދާގެ އިތުރުން ލިކުއިޑިޓީ ހާލަތުގެ މައްޗަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ މި ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވަނީ އެސްޓީއޯއަށެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް 4،041،839،000 (ހަތަރު ބިލިއަން ސާޅީސްއެއްމިލިއަން އަށްލައްކަ ތިރީސްނުވަހާސް) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 2,155,646,645 (ދެބިލިއަން ސަތޭކަ ފަންސާސްފަސްމިލިއަން ހަލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސްފަހެއް) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ 1.88 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

މި ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ތެޔޮ ވިއްކައިގެން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާތީކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވަނީ އެމްއޭސީއެލްއަށެވެ. ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްއޭސީއެލްއަށް ލިބިފައިވަނީ 1,696,470,000 (އެއްބިލިއަން ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަހާސް) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ. 2021 ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 1,047,648,000 (އެއްބިލިއަން ސާޅީސް ހަތްމިލިއަން ހަލައްކަ ސާޅީސްއަށްހާސް) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ. މިއަހަރު 648 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ތިންވަނަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އެވެ. އެކުންފުންޏަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 314 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު ފައިދާއަށް ބަލާއިރު ކުއާޓަރުގައިޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ފައިދާގެ ކުރިއެރުން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވަނީ އެމްއޭސީއެލްއަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްއޭސީއެލްއަށް 667,556,000 (ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ފަންސާސްހަހާސް) ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ 1,086,008,000 (އެއްބިލިއަން އަށްޑިހަ ހަމިލިއަން އަށްހާސް) ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. މިއީ 63 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ފިނޭންސުން ހާމަކުރެއެވެ. އެއީ 1.08 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އެވަރޭޖުކޮށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 36 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާފައިވާކަމަށެވެ. ސާފު ފައިދާއަށް ބަލާއިރުވެސް ކުންފުނިތަކުން 66 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުން ހޯދާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް