ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 12:08
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލެއް
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލެއް
ރޮއިޓާސް
އިރާނުން ރަޝިއާއަށް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިނުން
އިރާނުން ރަޝިއާއަށް އިތުރު ޑްރޯން އާއި މިސައިލް ފޯރުކޮށްދެނީ
 
ރަޝިއާއިން އިތުރު ޑްރޯން އާއި އިރާންގެ ބެލެސްޓިކް މިސައިލަށް އެދިފައިވާކަމަށް އިރާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
ހަތިޔާރު ގަންނަ މީހުން އެ ބޭނުން ކުރާ ތަނަކީ ވިއްކާ މީހާއަށް ބެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އިރާނުން ބުނޭ
 
މިގޮތަށް ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުމަކީ އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ރިސޮލިއުޝަނާ ހިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ހުޅަނގުންދަނީ ބުނަމުން

އިރާނުން ރަޝިއާއަށް އިތުރު ޑްރޯން އާއި މިސައިލް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އިރާންގެ ދެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އިރާނުން ވަނީ ރަޝިއާއަށް ސަރފޭސް ޓު ސަރފޭސް މިސައިލާ އިތުރު ޑްރޯން ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައެވެ. އިރާނުގެ މިނިންމުމާއެކު އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުގެ ނުރުހުން އިރާނަށް އިތުރަށް އަމާޒުވެގެންދާނެއެވެ.

އޮކްޓުބަރު ހަ ވަނަ ދުވަހު އިރާންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު މުޚްބަރް އާއި އެގައުމުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ އިސް ދެ އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން އިރާން ސުޕްރީމް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މިބޭފުޅުންގެ ދަތުރުފުޅުގައި އިރާނުން ރާޝިއާއަށް އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ރަޝިއާއިން އިތުރު ޑްރޯން އާއި އިރާންގެ ބެލެސްޓިކް މިސައިލަށް އެދިފައިވާކަމަށް އިރާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ފާތިހު އަދި ޒުލްފަޣަރްގެ ހާއްސަ މިސައިލަށް ރަޝިއާއިން އެދިފައިވާކަމަށް ޑިޕްލޮމެޓުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިކަން ހުޅަނގުގެ އޮފިޝަލަކުވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އިރާނުން ރަޝިއާއަށް ކުރު ރާސްތާ ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ހުޅަނގުގެ އޮފިޝަލު ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިގޮތަށް ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުމަކީ އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ރިސޮލިއުޝަނާ ހިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ހުޅަނގުގެ އޮފިޝަލުން ބުނަމުންދާ ބުނުމަށް އިރާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަނީ ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ. އިރާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަނީ ހަތިޔާރު ވިއްކުމަށްފަހު އެ ހަތިޔާރު ގަންނަ މީހުން އެ ބޭނުން ކުރާ ތަނަކީ ވިއްކާ މީހާއަށް ބެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތައްހެން އިރާނުން ވަކި ކޮޅެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެގައުމުން އެދެނީ ދެގައުމުގެ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރެވި ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުން ހަނގުރާމަ ނިމެން ކަމަށް އިރާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިރާނުން ރަޝިއާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޝާހިދު-136 ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާކަމަށް މިމަހު ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިރާން އަދި ރަޝިއާއިން ވަނީ މިކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

މިފަދަ ޑްރޯންތަކެއް އިރާނުން ރަޝިއާއަށް ސަޕްލައިކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފައުވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދިނުމަށް އިރާންގެ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް