ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 23:27
 ލަޔަރ އީދު ކުޅިވަރު
ލަޔަރ އީދު ކުޅިވަރު
ފޭސްބުކް
ލަޔަރ އީދު ކުޅިވަރު
ލަޔަރ އީދު ކުޅިވަރު: ކުލަ ޖެހުމުގެ ތަފާތު މުބާރާތެއް
 
މިހާތަނަށް 15 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިފަ
 
މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ
 
ދިހަ މީހުންގެ ޓީމުތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ

ކުދި ބޮޑު އެންމެން އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ ކުޅިވަރުގެ ހަރާކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އީދުގެ މަޖާ ނަގައެވެ.

އީދު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އީދުގެ ފޯރި ނެގުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ގޮސްއުޅެއެވެ. ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ގޮސް އީދު ފާހަގަކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އީދު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކެފޭ ލަޔަރއިން އިސްނަގައިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ރައްޔިތުންނަށް އީދު ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތެއް މިވަނީ ރާވާފައެވެ.

ހާއްސަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުގައިވެސް ކޮށް އުޅޭ އެއް ކަންތައް ކަމަށްވާ ފެން ޖެހުމުގެ ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން "ލަޔަރ އީދު ކުޅިވަރު"ގެ ނަމުގައި އީދު ދުވަހު ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މިއީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ މުބާރާތެކެވެ. އީދު ނަމާދަށްފަހު ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވަމުންދާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަންހެން، ފިރިހެން އަދި މިކްސް ގެ އިތުރުން އާއިލާތަކަށްވެސް ދިހަ މީހުންގެ ޓީމެއް ހަދައިގެން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވޭއިރު، ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެއްހާސް ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެއެވެ. ނޮކްއައުޓް އުސޫލަށް ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައިބަލާގައި ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލާއި އެއް ގޮތަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވަރަށް ތަފާތު ކަމެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރަކީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ކުޅެ އުޅުނު "ފައިގަތަޅާ" އާއި މިޒަމާނުގައި ކުޅެ އުޅޭ ބައިބަލާއާއި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް މޮޑިފައިކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރެއްކަމަށް މިއިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

އަދިވެސް ތަފާތު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވުނެއެވެ. ބައިބަލާ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނީ މުޅިންވެސް "ކުލަ" ކޮތަޅެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ އީދުގައި އާއިލާތަކާއި ރައްޓެހިންނާއި ކުންފުނިތަކާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް "ބޮޑު މަޖާގަނޑެއް" ނަގާލެވޭނެ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުން އެއްވަނައަށްދާ ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ދެވަނައަށްދާ ޓީމަށް 5،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިފަދަ މުބާރާތެއް މިދިޔަ އަހަރުވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ލަޔަރއިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާފައިވާއިރު މިއަހަރު ބާއްވާ އީދު ކުޅިވަރު މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 15 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ. މިއީވެސް މިކަމުގައި ފޯރި އޮތް މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ އެއް ކަމެވެ.

މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ލަޔަރ ކެފޭ ސަރަހައްދުގައި ބީޗްގައި ކަމަށްވާއިރު، މިމުބާރާތުގެ އިތުރުންވެސް އީދުގައި ތަފާތު ގިނަ ކުޅިވަރުތައް މިސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިއީ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުދި ބޮޑު އެންމެނަށްވެސް ލިބޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ ފުރުޞަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް