ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 20:18
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ހައުސިންގ އެހީ ލިބޭ 3 އާއިލާ ހޮވައިފި
 
މި އެހީގެ ދަށުން 3 އާއިލާއަކަށް ގެ އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ތައާރަފުކުރި ހައުސިންގ ގްރާންޓް ލިބޭ 3 އާއިލާ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި ގްރާންޓަކީ ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ބޭންކުން ތައާރަފުކުރި ގްރާންޓެކެވެ. މި ގްރާންޓުގެ ދަށުން އެ ބޭންކުން ހުޅުވާލީ، ބޭނުންޖެހިފައިވާ އާއިލާތައް ނޮމިނޭޓްކުރުމަށެވެ. އަދި ނޮމިނޭޓްކުރާ އާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ 3 އާއިލާއަކަށް ބޭންކުން ގެ އިމާރާތްކޮށްދީ ފަރުނީޗަރު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި އާއިލާތައް ފާހަގަކޮށް ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅެމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ، ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ކައުންސިލްތަކަށެވެ. މިގޮތުން ލިބުނު ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ހައުސިންގ ގްރާންޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް މިހާރު ވަނީ ހޮވައި، އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ބީއެމްއެލް ހައުސިންގ ގްރާންޓް ލިބޭ އާއިލާތައް

  1. ސުކޫން، ށ. ފުނަދޫ (ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅީ ޔުނިޓީ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއިން)
  2. ޢިޝާ، ނ. ވެލިދޫ (ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅީ ވެލިދޫ ފިއުޗަރ ފައުންޑޭޝަނުން)
  3. ސަންހިޔާ، އދ. މާމިގިލި (ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިީ ފެލްކޮން ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން)

މި އެހީއާ ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ އިންޗާރޖް އަދި އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ، ހައުސިންގ ގްރާންޓްފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އެހީގައި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބީއެމްއެލްގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސްޓްރެޓަޖީގެ ބޮޑު އަމާޒެއްކަމަށެވެ. އަދި މުޖުތަމައުގައި އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަމީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށާއި، އުއްމީދަކީ މި ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ މާލީ އެހީގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކުގެ ދިރިއުޅުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހެޔޮ ބަދަލެއް އައުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައުސިންގ ގްރާންޓް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ހަމައަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިންނެވެ. ހައުސިންގ ގްރާންޓްގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް