ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:37
ކާނަލް ޙަސަން އާމިރު - ސްރީލަންކާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކާނަލް ޙަސަން އާމިރު - ސްރީލަންކާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އެމްއެންޑީއެފް
ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ
ރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައެޅި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ، ލަންކާގެ ޑިފެންސްގެ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަަނޑައެޅުއްވި އާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޙަސަން އާމިރާއި، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު، ސްރީލަންކާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޝަވެންދްރާ ސިލްވާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރުގެ ޚިދުމަތާއި، ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމުގައި ބެހެއްޓެވި އަހައްމިއްޔަތުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފް ވަނީ ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު ޑިފެންސާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެއްވުމުގައި ޓްރައި ސަރވިސަސްއާއެކު ބޭއްވެވި ބަދަހި ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި، ފާގަތި މުސްތަގުބަލަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޙަސަން އާމިރަށް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފް ވަނީ މަރުހަބާވިދާޅުވެ، ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ބަދަހި އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކާނަލް އާމިރު ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ، ޖެނެރަލް ކަމާލް ގަނަރަޓްނެގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ހުންނަވައިގެން ދިފާއީ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކުރައްވައި، ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރަށް ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ދިފާއީ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ހަރުދަނާވެގެން ދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ މިލިޓަރީ ލިއޭޒަން އޮފިސަރ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ދިނޭޝް ނަނަޔައްކަރަ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ ކޮމާންޑަރ ވައިސް އެޑްމިރަލް ނިޝާންތަ އުލުގެނެން ވަނީ ކާނަލް އާމިރަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަށް ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ ކޮމާންޑަރ މަރުހަބާ ދެންނެވީ ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ ހެޑްކްއާޓަރޒްގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު އެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ސްރީލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކުރައްވައި ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ ކޮމާންޑަރު ވަނީ ކާނަލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި މެމޮންޓޯ ބަދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް