ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:55
ބީއެމްއެލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަރިވަރަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ
ބީއެމްއެލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަރިވަރަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް
ބީއެމްއެލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، 4 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި
 
ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި 15 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ހަތަރުވަނަ ބުރު ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ, އެ ބޭންކުގެ އިންޓަރނޝިޕްގެ ތިންވަނަ ބެޗް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި އަލަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ ވަނީ އިންޓަރންޝިޕްގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ބީއެމްއެލް ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕަކީ ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްފޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ދަސްވެނިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ އައު ބެޗުގައި 15 ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

12 މަސް ދުވަހަށް ބަހާލާފައިވާ މި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނާއި ދަސްވެނިންނަށް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބުމުގެ އިތުރުން، ބީއެމްއެލްއިން ނުވަތަ މާލީ ދާއިރާގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ބައިވެރިންނަށް ބޭންކުގެ އެކިއެކި ބިޒްނަސް ޔުނިޓްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ބްރާންޗްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިވެރިންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް، ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ޚާއްސަ މުވައްޒަފެއްވެސް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނިގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތަކީ ރާއްޖޭގައި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ދެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު އިނާޔަތެވެ. އަދި އިންޓަރންޝިޕް މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ދަސްކޮށްދީ، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކުގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެކަމަށްވެސް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ އިންޗާރޖް އަދި އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ، މި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަަކަށް އެ ބޭންކުންނާއި އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ދާއިމީ ވަޒީފާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މި ނަތީޖާއިންވެސް ދައްކަނީ މިއީ ކުރިމަގުގައި ބޭންކަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެއްކަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ އުއްމީދަކީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ޒަރީއާއިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އިތުރު ދަރިވަރުން ތަމްރީނުވެ، ބޭންކިންގ ދާއިރާއަށް ހުނަރުވެރި، ގާބިލު މުވައްޒަފުން ނެރުންކަމަށްވެސް ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތަކުން ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ ހޯދައިދެވޭ. މި ޕްރޮގްރާމްގަ މިހާތަނަށް ބައިވެރިވެ، ނިންމި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނަށް ބީއެމްއެލްއާ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ދާއިމީ ވަޒީފާ ލިބިފަވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތާނގަވެސް ހުނަރުވެރި ގާބިލް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގަ ދަމަހައްޓާ، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެހެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނަން.
ބީއެމްއެލްގެ އިންޗާރޖް އަދި އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ވަޒީފާ ދިނުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި އަދި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭންކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސްއާއި އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް "އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް" ވިދިވިދިގެން 4 ފަހަރަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް