ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 12:49
މިދިޔަ އަހަރު ޒުވާނުންގެ އިނާމް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު
މިދިޔަ އަހަރު ޒުވާނުންގެ އިނާމް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު
ރައީސް އޮފީސް
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
 
މި އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ 18 އަހަރާއި 36 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް
 
18 ދާއިރާއަކުން ވަނީ ޒުވާނުންގެ އިނާމް ދޭން ނިންމާފައި

"ޒުވާނުންގެ އިނާމް" އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއެވޯޑަކީ ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންނަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެއިން ޒުވާނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނިންމެވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޤައުމީ އިނާމެއް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ޒުވާނުންނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ، ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި ޒުވާނުންނަކީ ޒުވާނުންނަށްޓައި އިސްނަގައިގެން ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ވެސް މި އިނާމު ދިނުމުގެ މަޤުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު 18 ދާއިރާއަކުން ޒުވާނުންނަށް މި އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ހުޅުވާލާ ދައިރާތައް:

 1. ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދު
 2. އާރޓް – ފަންނުވެރި ޒުވާނާ
 3. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން
 4. ސިއްހީ ނުރަނގަޅު އާދަތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން
 5. ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުން
 6. ދަރުމަވެރިކަން
 7. ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް – ދަސްކޮށްދިނުން
 8. ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ބިނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 9. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 10. މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
 11. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
 12. މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 13. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 14. ޒުވާނުންގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 15. ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 16. ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރުން
 17. ޝަހީދު ޖަވާދު އުމަރުގެ ހަނދާނީފިލާ
 18. ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ

މި އިނާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް އިނާމަކީ ޝަހީދު ޖަވާދު އުމަރުގެ ހަނދާނީ ފިލާއެވެ. މިއީ ޖެހިފައިވާ މުސީބާތަކުން ނުވަތަ ގުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން މީހަކު ނުވަޔަ ބަޔަކު ސަލަމާތް ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އެ މަސައްކަތުގެ މިންވަރަށް ބަލައި ދޭ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ދިނުމުގައި އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މަތިވެރި ރޫހުގައި ތިމާފެ ޖާނާއި މުދާ ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދެރަކަމަކުން ނުވަތަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ވެސް ބަލާނެއެވެ.

މި އިނާމުތަކަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެ ހުށަހަޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ކޮށްފައި ހުންނަ ޖެހޭނެއެވެ. މި އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 36 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 އާ ހަމައަށެވެ. އެގޮތުން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 1:30 އަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުންނާއި ގޫގުލް ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

މި އިނާމަށް އެދޭ ފޯމާއި އިނާމުތަކުގެ ކްރައިޓީރީތައް މިހާރު ވަނީ ގެޒެޓުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް