ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 08:19
ރިސޯޓެއްގައި މީހަކު ޕޫލެއްގައި ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓާއެކު
ރިސޯޓެއްގައި މީހަކު ޕޫލެއްގައި ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓާއެކު
މަރކިޔޯ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ
ގްރީން ފަންޑު ރިޕޯޓް
ފަތުރުވެރިން އަތުން ނަގާ ޓެކެސްއިން މެއި މަހު ދައުލަތަށް 96.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
 
މިހާތަނަށް ގްރީން ފަންޑުން 356 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ
 
މެއި މަހު ގްރީން ފަންޑުން 36.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާފައިވޭ
 
އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ގްރީން ފަންޑަށް ލިބިފައިވަނީ ރިސޯޓުތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން

ނިމިދިޔަ މެއި މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 96،586،761.51 (ނުވަދިހަ ހަމިލިއަން ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ ފަންސާސް އެއްލާރި) ދައުލަތަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މެއި މަހުގެ ގްރީން ފަންޑް ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުންނެވެ. ރިސޯޓުތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 90،911،209.32 (ނުވަދިހަމިލިއަން ނުވަލައްކަ އެގާރަހާސް ދުވިސައްތަ ނުވަރުފިޔާ ތިރީސް ދެލާރި) ދައުލަތަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 2،470،588.83 (ދެމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަހާސް ފައްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި) ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު، ހޮޓާތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 1،041،159.36 (އެއްމިލިއަން ސާޅީސް އެއްހާސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ ރުފިޔާ ތިރީސް ހަލާރި) ވަނީ ދައުލަތަށް ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ލިވަރބޯޑް ތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 2،162،804 (ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ) ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މެއި މަހު ގްރީން ފަންޑަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީން 36،732،962.94 (ތިރީސް ހަމިލިއަން ހަތްލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ނުވަދިހަ ހަތަރުލާރި) ގެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެކި ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކުރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ ހިމެނެއެވެ.

މިއާއެކު މަޝްރޫއުތަކަށް ކެނޑުމަށްފަހު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ 59،853،798.57 (ފަންސާސް ނުވަމިލިއަން އަށްލައްކަ ފަންސާސް ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށްރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތްލާރި) އެވެ. އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި ބާކީ ހުރީ 827،619،751.29 (އަށްސަތޭކަ ހަތާވީސް މިލިއަން ހަލައްކަ ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އެއްރުފިޔާ ނަވާވީސް ލާރި)އެވެ. މިހާތަނަށް ގްރީން ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އަދަދު 356،789،428.11 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހަމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށާވީސްރުފިޔާ އެގާރަ ލާރި) އަށް އަރާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގްރީން ޓެކުހަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކުހަކަށް ވުމުން، ފަތުރުވެރިން އައުން މަަދުވާނަމަ ގްރީން ފަންޑަށް ޖަމާވާ ފައިސާ މަދުވާނެއެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ސަފާރީ، ރިސޯޓް އަދި ހޮޓެލްތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 6 ޑޮލަރު ނަގައެވެ. އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނަގަނީ ދުވާލަކަށް 3 ޑޮލަރެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަލާލާއިރު މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ 50 އިންސައްތަ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އައިސްފައެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލަފާ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަނެ މިއަހަރު 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި، ކުރެވުނު އަންދާޒާ އާއި އެއްގޮތަށް، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު 809،603 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާ އިންނެވެ. އެއީ 111،967 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް 14.8 އިންސައްތައަށް އަރާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. އެގައުމުން އައި ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތަކީ މާކެޓުގެ 11.9 އިންސައްތައެވެ. އެއީ 96،176 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާ އިންނެވެ. ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ އާއި އެކުވެސް މިއަހަރު މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުން 81،266 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ. ރާއްޖެށް ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ އިތުރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަން، އިޓަލީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްވިޓްޒަލެންޑް، ސައުދިއަރަބިއްޔާ އަދި ސްޕެއިން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް