ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 13:47
މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އަހަރު ފުރުމުގެ ޖަލްސާ
މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އަހަރު ފުރުމުގެ ޖަލްސާ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންއާއިއެކު ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުންގެ ރޯލު ބޮޑުވާނެ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
 
އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އަމަކުކުރުމުގައި ޑަބްލިއުޑީސީތަކުގެ މުހިންމު ރޯލެއް އޮވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތަސްދީގުކުރައްވާފައިވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މި އެކްޝަން ޕްލޭންއަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭންއެކެވެ.

Advertisement

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ތަންފީޒުކުރަން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަނީ ކޮން މިންވަރަކަށްތޯ ބަލާ އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިއިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ބާރުވެރިކުރުވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ބެލިޔަސް އަދި މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބެލިޔަސް އައު ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް، މިއީ މި ޕްލޭންގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ 5 ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކަންތައް ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ، އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އަންހެނުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް.
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މި ސަރުކާރުން އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ރޯލު އިތުރުކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް