ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 09:42
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މީހުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް
 
ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ހައްގު ގެއްލިފައިވޭ
 
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުންދޭ
 
ބަހުސް ކުރުމަށް 40 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ވަނީ ފާސްވެފައި

ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް މީހުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލަ ހުށައެޅުއްވީ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަފީގްއެވެ. ޝަފީގް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިޔސީ ޕާޓީތަކަށް މީހުން ވެއްދުމާއި ވަކި ކުރުމުގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މައްސަލައާ މެދު ބަހުސް ކުރުމަށް 40 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މީހުން ބަދަލުކުރުމުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި އަމަލުކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ މީހުންގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ހައްގު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޝަފީގް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ހައްގު ނަގާލައި، ނުހައްގު މާލީ މަންފާއާ ގެއްލުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތުން އިތުރު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔުމާއި، ސިޔާސީ ޕާޓިގެ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ކުޑަވަމުންދާތީ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  

Advertisement

ޝަފީގް ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައިވަނީ، ފާއިތުވި މަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުނު އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ޕާޓީ ދަފްތަރުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ނިޒާމުގައިވާ މި މައްސަލައަށް ހައލު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއީ މިކަމަށް އެންމެ ރަނގަލޫ ދަނޑިވަޅު ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގައި ތިބި މެމްބަރުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ހޮވިފައިވާ މެމްބަރުން ކަމަށާއި، އެ މެމްބަރުންވެސް ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. މިކަން މިހެން ވަމުންދަނީ އީސީގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ޝަފީގް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރުން ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަށް ޝަފީގް ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމި މަޖިލީހުންވަނީ އެ ޕާޓީ ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްގެ ދަފްތަރުގައި ނެތް 39،000ހާ މީހުން ޕާޓީން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ޕާޓީއަށް މީހުން ވެއްދުމަށް ހުށައަޅާ ކޮންމެ ފޯމެއް 10،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް