ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 20:34
ހަންގޭރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވޮކްޓޯ އޯރބަން
ހަންގޭރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވޮކްޓޯ އޯރބަން
ރޮއިޓާސް
ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅ
އީޔޫއިން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅަން ނިންމި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދުކުރަން ހަންގޭރީއަށް އުނދަގޫ
 
އީޔޫ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންގެން އެގައުމުން މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި
 
ހަންގޭރީއަށް އެތެރެކުރާ ތެލުގެ 65 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ރަޝިއާއިން
 
އީޔޫއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެކޭޖަށް ތާއިދުކުރަމީ މިވަގުތު ހަންގޭރީއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅަން ނިންމައިފައިވާ އައު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދުކުރަން ހަންގޭރީއަށް އުނދަގޫކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވޮކްޓޯ އޯރބަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރު އޯރބަން ވަނީ ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެމްބާގޯ އިއުލާނުކުރުން ހިމެނޭހެން އީޔޫއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެކޭޖަށް ތާއިދުކުރަމީ މިވަގުތު ހަންގޭރީއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އެގައުމަށް އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާކޮށް އެމްބާގޯ އިއުލާން ކުރުމަކީ ހަންގޭރީގެ އިގުތިސާދަށް "އެޓޮމިކް ބޮމެއް" ވައްޓާލުން ފަދަކަމެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަންގޭރީއަށް ތައީދު ކުރެވޭނެ ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކުލެވޭ ޕެކޭޖަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރަން އެގައުމުން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އޯރބަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވަނީ ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް އެޅުމަށް ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކުލެވޭ ޕެކޭޖެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމުތަކުން ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެމްބާގޯ އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އީޔޫގެ މި ޕެކޭޖަށް ތާއިދުކުރަން ގައުމުތަކުން ދަނީ ފަސްޖެހެމުންނެވެ.

ހަންގޭރީ އަދި ސްލޮވޭކިއާ އަށް އަންނަ އަހަރު ނިމެންދެން ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެމްބާގޯ އިއުލާން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ޑިޕްލޮމެޓުން ބުނި ނަމަވެސް ހުޅަނގުގެ އިރުމަތީ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ދަނީ ކުއްލި އަކަށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފި ނަމަ އެކަމަށް ހޭނޭނެ ވަގުތު ގައުމުތަކަށް ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ހަންގޭރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އެގައުމުން މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާ ނަމަ އެކަމަށް އިތުރު ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ފަސް އަހަރު ދުވަސްވަރު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަންގޭރީއަށް އެތެރެކުރާ ތެލުގެ 65 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން އެއް އަހަރު ނުވަތަ އެއް އަހަރާ ފަސް މަސް ދުވަހަކީ އެކަށޭނަ މުއްދަތެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އީޔޫ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންދެން އެގައުމުން މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަވެ. އަދި އެގައުމުން ކޮންމެހެން އީޔޫއާއެކު މިކަމުގައި ދެބަސް ވުމަކަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް ދެފަރާތަށްވެސް އެއްބަސްވެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާގެ އޯތޮޑޮކްސް ޗާޗް ބްލެކްލިސްޓް ކުރަންވެސް އެގައުމުން ތާއިދު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ އެއީ ދީނީ މިނިވަންކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަންގޭރީން ޔޫކްރެއިނަށް އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުންވެސް އޯރބަން ވަނީ ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔޫކްރެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރުތައް ހުޅަނގު ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހަންގޭރީގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަށް އަމާޒުވުމަކީ ގާތްކަމެއް ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް