ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 13:25
ރިސޯޓުތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ބައެއް މައްސަލަތައް ދައުވާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށައަޅާ
ރިސޯޓުތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ބައެއް މައްސަލަތައް ދައުވާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށައަޅާ
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ރިސޯޓް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ
ރިސޯޓް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަނީ އެގްރިމެންޓް ބާތިލުނުކުރާތީ
 
އެގްރިމެންޓް ބާތިލުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އިތުރުވަމުންދޭ
 
އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރެވުނު ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުލި ހިސާބުކުރަން އޮތް ނަމަވެސް، އެ ކުލި ދައްކާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާ ހިނގާނެ
 
ރިސޯޓުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ރޭޓް ބޮޑު

ރިސޯޓް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުން ދަނީ އެގްރީމެންޓް ބާތިލުނުކޮށް ދިގުލައިގެންދާތީ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޮފީހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ، މީރާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ރިސޯޓް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނުލިބޭ 16.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ރަށް ތަރައްގީކޮށް ނުނިންމުނު ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކުލި ހިނގަން ފަށާ ގޮތަށް ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިފަދަ ރަށްތަކާ ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުވެސް ރަށް ނުހުޅުވި އަދި އެގްރިމެންޓް ބާތިލްނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށް ކުލި ހިސާބު ކުރަން އޮތްނަމަވެސް، އެ ކުލި ދައްކާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާ ހިނގާ ގޮތަށް އޮންނާތީ ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވަމުން ގޮސްފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިސޯޓުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ރޭޓް (ދުވާލަކަށް، ނުދައްކާ އޮތް ކުލީގެ %0.5) ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ނުދައްކާވާ ކުއްޔަށްވުރެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް އަރާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރިސޯޓުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ބައެއް މައްސަލަތައް ދައުވާ ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، މިފަދަ ބައެއް މައްސަލަތައް މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމުނު ނަމަވެސް، ކޯޓުގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުނުވެ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފާއިތުވެފައިވުމާއި، ފައިސާ ނުދައްކާ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖޫރިމަނާ އަރާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިގޮތަށް ކުއްޔާ ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ފޮނުވުމާއި އެ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްވެސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ގެންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް