ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 10:47
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
2022 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުން އެމްޑީޕީއަކީ ބަދަލު ހިފާ ބައެއް ނޫންކަން ދޭހެވޭ - ސަލީމް
 
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަކީ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއްގެ ތެރެއިން ފަހިވެގެންދާ ކަންކަން
 
މި ސަރުކާރުން ވައުދުވަނީ ނަމެއްގައެއް ނޫން
 
ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންސާފުން ހުކުމް ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެބައޮތް

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުން އެމްޑީޕީއަކީ ބަދަލު ހިފާ ބައެއް ނޫންކަން ދޭހެވާ ކަމުގައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހޯމަދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަކީ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއްގެ ތެރެއިން ފަހިވެގެންދާ ކަންކަން ކަމަށާއި، މި ބިލުން ދޭހަވަނީ އެމްޑީޕީއަކީ ބަދަލު ހިފާ ބައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވައުދުވަނީ ނަމެއްގައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަމަލީ ގޮތުން ކަންކަން ކުރާ ކަން މިސަރުކަރުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 19 ވަނަ މަޖިލީހުން އަންނަނީ ކުރަމުން ކަަމަށާއި، މިއި އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން ފެނުނީ ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިތަން ކަމަށާއިި، ސަރުކާރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ ފަނޑިޔާރުން ތިބެނީ ބިރުން ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު އެހެން ނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންސާފުން ހުކުމް ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ޖޭއެސްސީ އަކީ މިއަދު ހަރަކާތްތެރި ތަނެއް ކަމުގައި ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަނީ ދެފުއް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އިސް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރެވި، ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތާއި ގަވާއިދު ހެދިފައި އެބައިތް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރާނެ ގޮތްވެސް މިއަދު މިވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތައް ލަސްވަމުންދާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މިވަގުތައް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޝަރުއީ ވަފުދުތައް ފޮނުވުމުގެ އުސޫލް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނޫނީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ޖޭއެސްސީގެ ރައީސަކަށް މެންބަރު ހުސައިން ރިޒާ އިންތިިހާބުކޮށްފި
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި