ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 13:57
އެމްޓީޑީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްޓީޑީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އެމްޓީޑީ
އެމްޓީޑީން ވެސް ރައީސް ޔާމީނު ހިންގަވާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އިތުރު މިލިޓަރީ ޑޯނިޔާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގެންނަން ވެސް އިސްވެ އިންޑިއާގައި އެދުނީ ރައީސް ޔާމީން
 
މިއަދު ރައީސް ޔާމީނު ކުއްލިއަކަށް "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖަހައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދެމުން ގެންދާ އެހީތަކުގެ ސަބަބުން ހިތަށް ކެތްނުވެގެން
 
މިގައުމު މުޅިދުނިޔެއާ އެކަހެރިކޮށް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ލީޑަރެއް ދިވެހިރައްޔިތެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ

އެމްޓީޑީން ރައީސް ޔާމީނު ހިންގަވާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އެ ޕާޓީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިކަމާ ރައްޔިތުން ފުންކޮށް ވިސްނައި، މިކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ގޮވާލާ ކަމަށެެވެ.

Advertisement

މިއަދު ރައީސް ޔާމީނަށް އެއްވެސް އުންމީދެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނުދެވޭ ކަމަށާއި، ބަދަލުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވަނީ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެންމެ އެޖެންޑާއެއް ކަމަށެެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވައުދަކީ ވެސް އަދި މެނިފެސްޓޯއަކީ ވެސް ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހާއި ނަފުރަތުން ފުރިގެންވާ "އިންޑިއާ އައުޓް" އެޖެންޑާކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިކަމުން އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި މިގައުމު މުޅިދުނިޔެއާ އެކަހެރިކޮށް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ލީޑަރެއް ދިވެހިރައްޔިތެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެކަމަށް އެމްޓީޑީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަންގަވައިގެން ނަފުރަތާއި ޖަޒުބާތުގައި ރައްޔިތުން ޖެއްސުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެ ލޯބިވާ އެއްވެސް ލީޑަރެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މަޤްޞަދަކީ އިންޑިއާއާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދައި، އަމިއްލަ ފުޅަށް ކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް މަތިޖަހައި، ކޮވިޑްގެ މި ދަތިހާލުގައި ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ލިބޭ އެހީ ތަކާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކާއި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ހުއްޓުވާލުމެވެ. ރައީސް ޔާމީނު ތަރައްގީގެ ނަމޫނާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ސިންގަޕޫރުގެ ހަރުދަނާ ފޮރިން ޕޮލިސީއެއް އެނގިއެއްނުލައްވައެވެ. މިއަދު ރައީސް ޔާމީނު "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖަހައިގެން ޓީޝާޓް ތުރުކުރައްވައިގެން އިންޑިއާގެ 1 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ނަފުރަތު އުފައްދަން ހިންގަވަނީ ވަރަށް ހަރުކަށި އަދި ނާތަހުޒީބު ހަރަކާތެކެވެ.
އެމްޓީޑީގެ ބަޔާން

ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެތައް ކިލޯއެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހި ފުލުހުން އަތުލައިގަންނަމުން ގެންދާކަން ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ހަޖަމުނުވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އިންޑިއާއިން ދާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީ ތެރިވަމުން ކަމަަށާއި، މިއީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ހަރުދަނާ ޚާރިޖީ، ދިފާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާކަމުގައެވެ.

އެމްޓީޑީް ބުނީ، މުޅި ދުނިޔެއަށާއި ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަތި އުދަގޫ ދުވަސްވަރު އެއްވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުދީ މިއަދު ރައީސް ޔާމީނު ކުއްލިއަކަށް "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖަހައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދެމުން ގެންދާ އެހީތަކުގެ ސަބަބުން ހިތަށް ކެތްނުވެގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވެސް ވަނީ އިންޑިއާއާ ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ދިފާޢީ އެތައް ގުޅުންތަކެއް ވަރުގަދަކޮށްފައި ކަމަަށާއި، ރައީސް ޔާމީނު ވަނީ އިސްވެ އިންޑިއާ އާއެކީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގައި އެދިގެން ވެރިކަން ލިބުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި ވެރިކަން ލިބުމުގެ ފަހުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ކަމަށް އެމްޓީޑީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގެންނެވީ ވެސް އިންޑިއާއަށް ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ސޮއިކުރި ޑިފެންސް އެގްރިމަންޓަކީ އެމަނިކުފާނު އެކަމަށް އެދި އެންޑޯސްކޮށްގެން އިންޑިއާއިން ދެވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައުމުގެ އެގްރިމެންޓެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރު މިލިޓަރީ ޑޯނިޔާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގެންނަން ވެސް އިސްވެ އިންޑިއާގައި އެދުނީ ރައީސް ޔާމީނުކަން އޭރުގެ ގިނަ ވަޒީރުން ހެކިވާނެ ކަމަށް އެމްޓީޑީން ބުނެއެވެެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޑިއާ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، އެމެރިކާ، ޔޫ.އެން ގޯސްވީ ސިޔާސީ އެތައް ކުށްވެރިންނެއް ޖަލަށްލައިގެން އަނިޔާ ނުކުރުމަށާއި، އިންސާފު ގާއިމުކޮށް އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމުތަކުންނާއި ޖަމާއަތް ތަކުން ގޮވާލުމުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ވެސް ޔޫއެންގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލު ކޮށްދެއްވާކަށް ރައީސް ޔާމީނަކަށް ކެރިވަޑައެއްނުގަތެވެ. އަދި ކޮމަންވެލްތުން ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަން ޔަގީން ވުމުން އަވަހަށް އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވިއެވެ. އަދި އެތައް ގައުމަކާ ޚާރިޖީ ގުޅުން ކަނޑާލެއްވިއެވެ.
އެމްޓީޑީގެ ބަޔާން

ރައީސްޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ މުޅި ދުނިޔެއާ އެކަހެރިވެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ފިޔަވަޅު އަޅާހިސާބުގައި ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީނު އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ އަޑުއުފުލައި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްޓީޑީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
25%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް