ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 00:22
ފުވައްމުލަށް: ބާރުތައް ވަނީ ހަނިކުރެވިފައި
ފުވައްމުލަށް: ބާރުތައް ވަނީ ހަނިކުރެވިފައި
ގޫގުލް
ފުވައްމުލަކު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައްވެސް ރައީސް ހަނިކުރައްވައިފި
 
ހުރިހާ ސިޓީ ކައުންސިލެއްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމްޑީޕީ އަށް
 
މިހާރު އެއްވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް މާބޮޑު ބާރެއް ލިބިދީފައެއް ނެތް
 
ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ބަދަލު ގެނެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ލިބިގެން ވަނީ އެހެން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބާރުތައްވެސް ހަނިކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިންމަވައިފި އެވެ.

މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ހަނިކޮށްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިހްތިޔާރު ގާނޫނުން މިހާރު ދީފައި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށެވެ.

އަލަށް އުފެދުނު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ހަނިކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި އެ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށްވެސް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަމުގައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ކަނޑައެޅުއްވީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫނުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިދެވޭނޭ ބާރުތަކާއި އެ ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދޭނޭ ޚިދުމަތްތައް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

މިއީ ދާދިފަހުން ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނެންގެވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންނެވި ބަދަލެކެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދެވޭނޭ ބާރުތަކާއި، އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ޚިދުމަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓީއެއްކަމަށް މިހާރުވެސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށްވެސް ލިބިދިނުމަށާއި، އެ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ކަނޑައެޅުއްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ތިން ސިޓީގެ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި، އެ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެއްގޮތްކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި، އެ ޚިދުމަތްތައް އެ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްވެސް ބުރޫއެއް ނާރާ ފަދައަކުން ހަމަޖެއްސެވުމަށެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް ވަކިން ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫއެރުމެއްނެތި، އެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާނެކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ ގޮނޑިއެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއްވެސް ނަގާފައިވަނީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް