ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 17:54
އާސަންދައިގެ އެމްޑީ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި
އާސަންދައިގެ އެމްޑީ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި
ސަން
އާސަންދައިގެ އެމްޑީ
އާސަންދައިގެ އެމްޑީ މައުމޫނު މަގާމުން ދުރުކުރިކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެ
 
މައުމޫން ވަކިކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވެސް އަންގާފައެއް ނުވޭ
 
މައުމޫން ވަކިކުރުމަށް ޕްރަވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ނުނިންމާ
 
އަސަންދައިގެ އެމްޑީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެކަން ރަސްމީކޮށް މީޑިއާތަކަށް އަންގާނަން

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން މައުމޫން އަބްދުއްސަމަދު ( މާންބެ) ވަކިކޮށްފި ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެއެވެ.

އާސަންދައިގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން މައުމޫން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފް ކުރުމަށް ޕްރެވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ނިޒާރަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން މައުމޫން ވަކި ކުރި ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކީ ސައްހަ ޚަބަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން މައުމޫން ވަކި ކުރަން ރައީސް އޮފީހުން ނިންމި ކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ބޯޑް މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަކީ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި މައުމޫން ވަކިކުރުމަށް ޕްރަވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ވެސް މައުމޫނަށް ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މަގާމުން މައުމޫން ވަކިކޮށްފި ނަމަ އެކަން ޓްވީޓް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އަދި މީގެ ކުރިން ކުންުފނިތަކުގެ އިސްވެރިން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ފަހު ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުމޫނު އާސަންދައިގެ އިސް މަގާމުން ވަކިކުރި ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާއިރު  މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) ގެ ސީއީއޯ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުޖުތަބާ ޖަލީލު ވެސް މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައި އެހެން މަގާމަކަށް ބަަލުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
25 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 13:21
މާމްބެ
މިހާރު ރިޕޯޓުތައް ލިޔަމުން ގެންދާ ބޭފުޅަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުށް ގިނަ ކަމުން ކިޔަންވެސް އުނދަގޫވާވަރު ވެެއޭ