ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 09:34
ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި އިސްކަންދީފައި
ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި އިސްކަންދީފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2022: ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ހަގު އުމުރުފުރާތަކުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދިޔަހާ އަވަހަކަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވޭ
 
މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ޖާގަ ދީފައިވޭ
 
ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކީވެސް އަމިއްލައަށް ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައި
 
ލ. ގަމުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރަށް 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ހަގު އުމުރުފުރާތަކުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދިޔަހާ އަވަހަކަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި، މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.  

Advertisement

ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވުންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، މިކަން ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަޙައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްގީކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް 5 ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ވާނީ ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރައްވާފައި ކަމަށާއި، އަދިވެސް އުމްރާނީ ގޮތުން މި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މި 5 ހޮސްޕިޓަލަކީ ވެސް އަމިއްލައަށް ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފައްޓަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ވަސީލަތްތައް މުއްސަނދިކުރުމާއި ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި އިސްކަން ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒުވެ، ޚިދުމަތްތައް އަވަސްވެ، ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެ. މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހޮސްޕިޓަލުތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައިވާނީ އަމާޒު ހިފާފަ. ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، 60 ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ވެސް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ކެންސަރުގެ ފަރުވާއަށް ހާއްސަކޮށް ލ. ގަމުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ ކަމަށާއި، ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއާ ނިޒާމު ފުޅާކުރުމާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި ރީޖަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށުމާއި، އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ވެސް ރާއްވަވާފައިވާ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ޖާގަ ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 160 ޑޮކްޓަރުންނާއި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް އެޅޭ ހުރަސްތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް