ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 13:10
ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި ގާއިމުކުރެވުނު މަސްކަނޑާ ޕްލެޓްފޯމް
ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި ގާއިމުކުރެވުނު މަސްކަނޑާ ޕްލެޓްފޯމް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު
ބީއެމްއެލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި މަސްކަނޑަން ޚާއްސަ ތަނެއް
މިއީ ބީއެމްއެލް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް
މިއީ ރިވޮލޫޝަނަރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ޖެނެރޭޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި މަސްކަނޑަން ޚާއްސަ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޮޑުފޮޅުދޫގައި މަސްކެނޑުމަށް ތަރައްގީކުރި ތަނަކީ ރިވޮލޫޝަނަރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ޖެނެރޭޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިތަން ފަރުމާކުރެވިފައި ވަނީ ދުުވާލުގެ އިތުރުން ރޭގަނޑު ވެސް މިތަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި އެއްފަހަރާ 8 މީހުންނަށް މަސްކަނޑަން ތިބެވޭނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މިތަނުން ސާފު ރީތިފެން ލިބޭނެ ކަމަށާއި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ޖާގަ އޮންނާނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ބޮޑުފުޅަދޫގައި ގާއިމުކުރެވިގެން މިދިޔަ ތަނުގައި ތަކެތި ރައްކާ ކުރެވޭނެ ގުދަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މަސްވެރިންގެ އިތުރުން ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަސްކެނޑުމަށް ފަސޭހަވާނެހެން ތަރައްގީކުރެވިފައިވާ މަސްކަނޑާތަނެއް ކަމަށް ބޭންކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement

ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރި ރިވޮލޫޝަނަރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ޖެނެރޭޝަން ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނަސީމް ވަނީ ބޮޑުފޮޅުދޫ އަކީ މަސްވެރިން ގިނަ ރަށެއް ކަމަށާއި އެރަށަށް ތާޒާ އަދި ގަނޑުކުރެވިފައިވާ މަސް ވިއްކުމަށް އެކި ދޯނި ފަހަރު އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް، މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ނެތުމުން މަސް ކެނޑުމަށާއި ސާފުކުރުމަށް މީހުން އެއްވަނީ ބަނދަރު މައްޗަށް ކަމަށް ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި ކުނި އުކާލަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑަސްޓްބިންތަކަށް ކަމަށާއި މި ޕްރޮޖެކްޓާއެކު މަސްވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ފަސޭހަކާއެކު މިހާރު އެ ތަން މަސްކެނޑުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ނަސީމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލުމަށް ބީއެމްއެލްގެ އިތުރުން ސްޕޮންސަރުންނާއި ކްލަބް ގެ މެންބަރުންގެ އަދި ވޮލަންޓިއަރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް