ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 11:19
ބީއެމްއެލް ހެޑް އޮފީސް
ބީއެމްއެލް ހެޑް އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް އައު މެންބަރުން ހޮވުން
ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް އައު މެންބަރުން ހޮވައި ޗެއަރޕާސަނެއް ކަނޑައަޅައިފި
 
ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު
 
އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ 2 މެމްބަރުން
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އައްޔަނުކޮށްފައި ވަނީ 7 މެމްބަރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ބޯޑަށް އައު މެންބަރުން ހޮވައި ޗެއަރޕާސަނެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާއިރު، ޖަލްސާއަށް ފަހު ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، ހ. ސޭންޑީ ބީޗް ވަނީ ހަމަޖައްސާފާއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:

  1. މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ)
  2. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން، މ. ތާނގީދޮށުގެ
  3. އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، ހ. ސޭންޑީ ބީޗް
  4. އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު، މއ. ކޮށީގެ
  5. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، ނަސީމާ މަންޒިލް، ރ. އަލިފުށި
  6. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސާމް ޝަރީފް، ޑިގުވާންޑު، ސަވާ، ޏ.ފުވައްމުލައް
  7. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް، ކޮތަންގެ، ގދ. ފިއޯރީ

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކުރެއްވި 2 ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:

  1. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ
  2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ގ. އުފާ

ބީއެމްއެލްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިރު، އެ ޖަލްސާގައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 15 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 80,728,800 (އައްޑިހަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އަށާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ސޯޔަރ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް